Urząd Gminy Włoszczowa
Powróć do: Dla mieszkańca

Druki do pobrania

Druki do pobrania.
W dziale tym zamieszczamy najważniejsze druki, formularze i deklaracje w formie plików PDF oraz DOC do pobrania i wydruku.
Wydział Finansowy
Z dniem 1 lipca 2019 r. weszły w życie nowe druki deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny. Druki te obowiązują w stosunku do podatników u których obowiązek podatkowy powstał z dniem 1 lipca 2019 r. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał przed dniem 1 lipca 2019 r. lub w latach ubiegłych obowiązują druki deklaracji informacji podatkowych dotychczasowe. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z 2019 r. (Dz. U. 2019 poz 1105 Minister Finansów określił wzór informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny. W Dz. U. z 2019 r. poz. 1104 Minister Finansów określił wzór informacji o nieruchomościach i obiekatach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości w Dz. U. z 2019 r. poz. 1126 Minister Finansów określił wzory informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny. Poniżej wzory deklaracji i informacji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości określony przez Ministra Finansów:

Osoby prawne:
Deklaracja podatku od nieruchomości - DN-1
,

Załącznik Nr 1 do deklaracji na podatek od nieruchomości - ZDN-1,
Załącznik Nr 2 do deklaracji na podatek od nieruchomości - ZDN-2,
Deklaracja podatku rolnego - DR-1,
Załącznik Nr 1 do deklaracji na podatek rolny - ZDR-1,
Załącznik Nr 2 do deklaracji na podatek rolny - ZDR-2,
Deklaracja podatku leśnego - DL-1,
Załącznik Nr 1 do deklaracji na podatek leśny - ZDL-1,
Załącznik Nr 2 do deklaracji na podatek leśny - ZDL-2,

Osoby fizyczne:

Informacja o podatku od nieruchomości - IN-1,
Załącznik Nr 1 do informacji o podatku od nieruchomości - ZIN-1,
Załącznik Nr 2 do informacji o podatku od nieruchomości - ZIN-2,
Załącznik Nr 3 do informacji o podatku od nieruchomości - ZIN-3,
Informacja o podatku leśnym - IL-1,
Załącznik Nr 1 do informacji o podatku leśnym - ZIL1,
Załącznik Nr 2 do informacji o podatku leśnym - ZIL-2,
Załącznik Nr 3 do informacji o podatku leśnym - ZIL-3,
Informacja o podatku rolnym - IR-1,
Załącznik Nr 1 do informacji o podatku rolnym - ZIR-1,
Załącznik Nr 2 do informacji o podatku rolnym - ZIR-2,
Załącznik Nr 3 do informacji o podatku rolnym - ZIR-3,
Spakowane druki deklaracji w formacie pdf
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
Druki deklaracji i informacji określone uchwała Rady Miejskiej we Włoszczowie obowiązujące przy powstaniu obowiązku podatkowego przed dniem 1 lipca 2019 r.:
Deklaracja podatku od nieruchomości,
Deklaracja podatku rolnego,
Deklaracja podatku leśnego,
Informacja o podatku od nieruchomości,
Informacja o podatku leśnym,
Informacja o podatku rolnym,
DT1 - Deklaracja na podatek od środków transportowych, DT-1/A - Załącznik do deklaracji DT-1,
Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Załącznik do wniosku - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołóstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołóstwie
Oświadczenie osoby fizycznej do wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
Oświadczenie o wielkości przedsiębiorcy
Podanie o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach
Wydział Funduszy Pomocowych Inwestycji i Planowania Przestrzennego
Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy ,
Wniosek elektroniczny o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy,
Wniosek o wydanie wypisu/wyrysu z miejscowego planu,
Wniosek o wydanie wypisu/wyrysu ze studium,
Wniosek o wydanie zaświadczenia o brak miejscowego planu,
Wniosek o wydanie zaświadczenia o rewitalizacji,
Licencja na wykonywanie transportu drogowego taksówką
Uzgodnienie zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych i dworców
Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót
Wniosek o wydanie zezwolenie na umieszczenie reklamy w pasie drogowym i zajęcia pasa drogowego w celu umieszczenia reklamy
Oświadczenie - pas drogowy

Wydział Mienia Gminnego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
zgłoszenie o wycięcie drzew,
Wniosek o wycięcie drzew,
Wniosek_o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia
Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpyłowych i transportu nieczystości ciekłych
Wniosek_o_przyznanie_dofinansowania_sterylizacji_i_kastracji 

Wniosek o zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie gminy Włoszczowa w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
Wniosek o dofinansowanie demontażu, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest
Zgłoszenie eskploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków
Wniosek na wydanie zgody na utrzymywania psa rasy agresywnej
Wniosek elektroniczny - Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków
Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw - Formularz A
Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw - Formularz B
Wniosek o dotację celową na wymianę źródła ciepła
Upoważnienie - współwłasność do wniosku o dotację celową na wymianę źródła ciepła

Wniosek o wydanie zezwolenia na uprawę maku_konopii włóknistych
Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości
Wniosek o wydanie postanowienia opiniującego wstępny projekt podziału nieruchomości
Wniosek o nadanie numeru porządkowego
Zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej z zastosowaniem bonifikaty

Zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej
Rezerwacja miejsca handlowego na targowisku miejskim zlokalizowanym we Włoszczowie przy ul. Targowej
Zarządzenie nr 0050.24.2016 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 02 maja 2016 r. w sprawie ustalenia zasad rezerwacji, wysokości, sposobu poboru opłat za rezerwację miejsc handlowych na targowisku miejskim zlokalizowanym we Włoszczowie przy ul. Targowej.
Wniosek o rezerwację miejsca handlowego na targowisku miejskim

Umowa Rezerwacji miejsca handlowego na targowisku miejskim
Plan targowiska

Wydział Spraw Obywatelskich

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok 2023 r.
Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych
Wniosek o wydanie Włoszczowskiej Karty Seniora 60+
Włoszczowska Karta Seniora 60+ podmioty świadczące ulgi, rabaty, zwolnienia
Wniosek o przyznanie stypendium dla studentów
Wzór pełnomocnictwa CEIDG

Urząd Stanu Cywilnego

Podanie o wydanie aktów
Wniosek o wydanie dowodu osobistego, ( Wniosek należy wydrukować dwustronnie oraz przy użyciu ustawienia "Drukuj w rozmiarze rzeczywistym".)
Wniosek o wydanie zaświadczenia do ZUS lub KRUS
Wniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu (dla dziecka)
Wniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu (dla siebie)
Pisemna deklaracja dot. obywatelstwa - do wpisania do rejestru wyborców
Wniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców
Wniosek o wydanie zaświadczenia o wspólnym zameldowaniu
Wniosek o wydanie Włoszczowskiej Karty Dużej Rodziny
Wniosek o udostępnienie danych
Wniosek o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL
Wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy
Karta osoby przyjętej do zakwaterowania