Urząd Gminy Włoszczowa
Powróć do: Dla mieszkańca

Druki do pobrania

Druki do pobrania.
W dziale tym zamieszczamy najważniejsze druki, formularze i deklaracje w formie plików PDF oraz DOC do pobrania i wydruku.


Wydział Finansowy

Platforma podatkowa online

Gmina zachęca mieszkańców do skorzystania z platformy Przyjazne Deklaracje, dzięki której wypełnienie obowiązku podatkowego jest proste jak nigdy dotąd. Właściciele nieruchomości, roli, lasów oraz środków transportowych powyżej 3,5 t mogą przygotować deklaracje lub informacje online:

  • na podatek od środków transportowych,
  • na podatek od nieruchomości,
  • na podatek rolny,
  • na podatek leśny.
 Platforma pomoże w wypełnieniu deklaracji lub informacji, wyjaśni trudne urzędowe pojęcia prostym i zrozumiałem językiem dla mieszkańca, automatycznie dobierze stawki, wygeneruje deklaracje wraz z załącznikami do PDF. Możesz wydrukować dokumenty podpisać odręcznie, wysłać pocztą lub doręczyć osobiście. Istnieje również możliwość złożenia dokumentów drogą elektroniczną podpisując je Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Ze względu na wspólne bezpieczeństwo i oszczędność Twojego czasu jest to rekomendowana forma złożenia dokumentów do Urzędu.

Z dniem 1 lipca 2019 r. weszły w życie nowe druki deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny. Druki te obowiązują w stosunku do podatników u których obowiązek podatkowy powstał z dniem 1 lipca 2019 r. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał przed dniem 1 lipca 2019 r. lub w latach ubiegłych obowiązują druki deklaracji informacji podatkowych dotychczasowe. 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z 2019 r. (Dz. U. 2019 poz 1105 Minister Finansów określił wzór informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny. W Dz. U. z 2019 r. poz. 1104 Minister Finansów określił wzór informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości w Dz. U. z 2019 r. poz. 1126 Minister Finansów określił wzory informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny. Poniżej wzory deklaracji i informacji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości określony przez Ministra Finansów:

Osoby prawne:

Deklaracja podatku od nieruchomości - DN-1,
Załącznik Nr 1 do deklaracji na podatek od nieruchomości - ZDN-1,
Załącznik Nr 2 do deklaracji na podatek od nieruchomości - ZDN-2,
Deklaracja podatku rolnego - DR-1,
Załącznik Nr 1 do deklaracji na podatek rolny - ZDR-1,
Załącznik Nr 2 do deklaracji na podatek rolny - ZDR-2,
Deklaracja podatku leśnego - DL-1,
Załącznik Nr 1 do deklaracji na podatek leśny - ZDL-1,
Załącznik Nr 2 do deklaracji na podatek leśny - ZDL-2,

Osoby fizyczne:

Informacja o podatku od nieruchomości - IN-1,
Załącznik Nr 1 do informacji o podatku od nieruchomości - ZIN-1,
Załącznik Nr 2 do informacji o podatku od nieruchomości - ZIN-2,
Załącznik Nr 3 do informacji o podatku od nieruchomości - ZIN-3,
Informacja o podatku leśnym - IL-1,
Załącznik Nr 1 do informacji o podatku leśnym - ZIL1,
Załącznik Nr 2 do informacji o podatku leśnym - ZIL-2,
Załącznik Nr 3 do informacji o podatku leśnym - ZIL-3,
Informacja o podatku rolnym - IR-1,
Załącznik Nr 1 do informacji o podatku rolnym - ZIR-1,
Załącznik Nr 2 do informacji o podatku rolnym - ZIR-2,
Załącznik Nr 3 do informacji o podatku rolnym - ZIR-3,
Spakowane druki deklaracji w formacie pdf
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Druki deklaracji i informacji określone uchwała Rady Miejskiej we Włoszczowie obowiązujące przy powstaniu obowiązku podatkowego przed dniem 1 lipca 2019 r.:

Deklaracja podatku od nieruchomości,
Deklaracja podatku rolnego,
Deklaracja podatku leśnego,
Informacja o podatku od nieruchomości,
Informacja o podatku leśnym,
Informacja o podatku rolnym,
DT1 - Deklaracja na podatek od środków transportowych, 
DT-1/A - Załącznik do deklaracji DT-1,

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej:

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - obowiązuje od 01.02.2024 r.
Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej zakupionego od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 31 lipca 2023 r.w odniesieniu do świń, owiec, kóz i koni
Załącznik do wniosku - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołóstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołóstwie
Oświadczenie osoby fizycznej do wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
Oświadczenie o wielkości przedsiębiorcy

Podanie o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach
Wniosek o aktualizację danych do komunikacji w sprawie podatków i opłat 

Zwrot opłaty skarbowej 

Złożenie wniosku o zwrot opłaty skarbowej
Oświadczenie do zwrotu opłaty za pełnomocnictwo

Wzory Pełnomocnictw 

Odwołanie lub zmiana pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej
Odwołanie lub zmiana pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Pełnomocnictwo do doręczeń
Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej
Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Pełnomocnictwo szczególne
Zawiadomienie o zmianie, odwołaniu, wypowiedzeniu pełnomocnictwa do doręczeń
Zawiadomienie o zmianie, odwołaniu, wypowiedzeniu pełnomocnictwa szczególnego


Wydział Funduszy Pomocowych Inwestycji i Planowania Przestrzennego

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy,
Wniosek o wydanie wypisu/wyrysu z miejscowego planu,
Wniosek o wydanie wypisu/wyrysu ze studium,
Wniosek o wydanie zaświadczenia o brak miejscowego planu,
Wniosek o wydanie zaświadczenia o rewitalizacji,
Licencja na wykonywanie transportu drogowego taksówką
Uzgodnienie zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych i dworców
Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót
Wniosek o wydanie zezwolenie na umieszczenie reklamy w pasie drogowym i zajęcia pasa drogowego w celu umieszczenia reklamy
Oświadczenie - pas drogowy

Wydział Mienia Gminnego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
Zgłoszenie o wycięcie drzew,
Wniosek o wycięcie drzew,
Wniosek_o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia
Załącznik do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach -wersja elektroniczna
Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpyłowych i transportu nieczystości ciekłych
Wniosek_o_przyznanie_dofinansowania_sterylizacji_i_kastracji 
Wniosek o zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie gminy Włoszczowa w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
Wniosek o dofinansowanie demontażu, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest
Zgłoszenie eskploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków
Wniosek na wydanie zgody na utrzymywania psa rasy agresywnej 
Wniosek elektroniczny - Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków 
Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw - Formularz A 
Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw - Formularz B 
Wniosek o dotację celową na wymianę źródła ciepła
Upoważnienie - współwłasność do wniosku o dotację celową na wymianę źródła ciepła 
Wniosek o wydanie zezwolenia na uprawę maku_konopii włóknistych
Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości 
Wniosek o wydanie postanowienia opiniującego wstępny projekt podziału nieruchomości 
Wniosek o nadanie numeru porządkowego 
Zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej z zastosowaniem bonifikaty
Zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej

Rezerwacja miejsca handlowego na targowisku miejskim zlokalizowanym we Włoszczowie przy ul. Targowej

Zarządzenie nr 0050.24.2016 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 02 maja 2016 r. w sprawie ustalenia zasad rezerwacji, wysokości, sposobu poboru opłat za rezerwację miejsc handlowych na targowisku miejskim zlokalizowanym we Włoszczowie przy ul. Targowej.
Wniosek o rezerwację miejsca handlowego na targowisku miejskim
Umowa Rezerwacji miejsca handlowego na targowisku miejskim
Plan targowiska


Wydział Spraw Obywatelskich

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok 2023 r.
Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych
Wniosek o wydanie Włoszczowskiej Karty Seniora 60+ 
Włoszczowska Karta Seniora 60+ podmioty świadczące ulgi, rabaty, zwolnienia 
Wniosek o przyznanie stypendium dla studentów
Wzór pełnomocnictwa CEIDG


Urząd Stanu Cywilnego

Podanie o wydanie aktów
Wniosek o wydanie zaświadczenia do ZUS lub KRUS
Wniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu (dla dziecka)
Wniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu (dla siebie)
Pisemna deklaracja dot. obywatelstwa - do wpisania do rejestru wyborców
Wniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców
Wniosek o wydanie zaświadczenia o wspólnym zameldowaniu
Wniosek o wydanie Włoszczowskiej Karty Dużej Rodziny
Wniosek o udostępnienie danych
Wniosek o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL 
Wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy
Karta osoby przyjętej do zakwaterowania