Urząd Gminy Włoszczowa
Powróć do: Dla mieszkańca

Rewitalizacja

 

Zadanie 1 Zagospodarowanie terenu w środku Rynku (Plac Wolności)

          Przedmiotem projektowanej inwestycji było stworzenie spójnej i estetycznej przestrzeni publicznej, służącej integracji, rekreacji i wypoczynkowi mieszkańców przy Placu Wolności we Włoszczowie (placu w środku Rynku).

W zakres inwestycji weszły następujące zadania:

 • remont i wymiana zniszczonych nawierzchni,
 • instalacja fontanny z efektami świetlnymi,
 • nawodnienie,
 • instalacja kanalizacji deszczowej,
 • instalacja sieci wodociągowej,
 • spójne i estetyczne zagospodarowanie i odnowienie terenów zielonych,
 • odnowienie i modernizacja istniejącego pomnika,
 • doposażenie terenu w elementy małej architektury – ławki, kosze na śmieci.

 

            Realizacja zadania przyczyniła się do poprawy jakości i funkcjonalności głównej przestrzeni publicznej w mieście, poprawy stanu bezpieczeństwa publicznego na obszarze rewitalizacji, ograniczenia barier architektonicznych dla osób z niepełnosprawnościami i starszych.

 

Wartość całkowita – 2 159 118,21 zł

Dofinansowanie z EFRR i Budżetu Państwa – 1 619 338,66 zł

                      przed rewitalizacją                                                   po rewitalizacji

 rynek_przed_rewitalizacjarynek_po_rewitalizacji

                              

Zadanie 2 Przebudowa boiska szkolnego przy Zespole Placówek Oświatowych nr 1

            Przedmiotem projektowanej inwestycji była przebudowa boiska i przywrócenie do pełnienia funkcji rekreacyjnych, sportowych i społecznych przy ul. Partyzantów 24.

W zakres inwestycji weszły następujące zadania:

 • boisko wielofunkcyjne (w tym do piłki ręcznej, siatkowej i do koszykówki);
 • wykonanie rozbieżni skoku w dal;
 • wykonanie nowej instalacji oświetleniowej oraz odwadniającej teren sportowy;
 • wykonanie ogrodzenia terenu;
 • ciągi piesze z budynku szkoły na teren boiska o nawierzchni kostki betonowej;
 • zagospodarowanie terenu zielenią.

Realizacja zadania przyczyniła się do poprawy bezpieczeństwa użytkowników, a także dała możliwość organizowania zajęć dodatkowych rozwijających zainteresowania sportowe.
Wartość całkowita – 686 288,72 zł

Dofinansowanie z EFRR i Budżetu Państwa – 514 716,54 zł

                     przed rewitalizacją                                                   po rewitalizacji

boisko_zpo_1_przed_rewitalizacjąboisko_zpo_1_po_rewitalizacji

                               

Zadanie 3 Przebudowa boiska szkolnego przy Zespole Placówek Oświatowych nr 2

            Przedmiotem inwestycji byłą przebudowa boiska przy Zespole Placówek Oświatowych nr 2 we Włoszczowie przy ul. Różanej 16. Zakres zadania obejmował przebudowę boiska o nawierzchni asfaltowej poprzez wykonanie w jego miejsce terenu sportowego wielofunkcyjnego.

W zakres inwestycji weszły następujące zadania:

 • boisko do piłki nożnej o nawierzchni ze sztucznej trawy;
 • boisko wielofunkcyjne:

boisko do piłki ręcznej,
boisko do koszykówki,
boisko do piłki siatkowej,
kort tenisowy,
bieżnia o długości 100 m,
bieżnia o długości 250 m,
rozbieżnia do skoku w dal wraz z piaskownicą;

 • oświetlenie boiska stanowiące jego integralną część;
 • ciągi piesze z budynku szkoły na teren boiska o nawierzchni z kostki betonowej;
 • drenaż odwadniający teren boiska;
 • zagospodarowanie terenu zielenią;
 • ogrodzenie terenu boiska.

Modernizacja oraz przebudowa boiska na wielofunkcyjny teren sportowy, wyposażony w infrastrukturę techniczną (oświetlenie, odwodnienie, zagospodarowanie zielenią) przyczyniła się do poprawy jakości warunków kształcenia i zapewnienia dodatkowych możliwości zagospodarowania wolnego czasu.

Wartość całkowita – 1 182 092,34 zł

Dofinansowanie z EFRR i Budżetu Państwa – 886 569,25 zł

                   przed rewitalizacją                                                   po rewitalizacji

 boisko_zpo_2_przed_rewitalizacjąboisko_zpo_2_po_rewitalizacji

                          

Zadanie 4 Termomodernizacja Domu Kultury

            Przedmiotem inwestycji było dokończenie termomodernizacji budynku Domu Kultury we Włoszczowie przy ul. Wiśniowej 19. Zakres przedmiotowy projektu obejmował ocieplenie stropodachu wentylowanego nad główną bryłą budynku, a także modernizację oświetlenia poprzez wymianę opraw oświetleniowych na LED-owe i montaż instalacji fotowoltaicznej.

Wartość całkowita – 322 466,64 zł

Dofinansowanie z EFRR i Budżetu Państwa – 196 626,00 zł

                                 przed rewitalizacją                                                   po rewitalizacji

dom_kultury_przed_rewitalizacja dom_kultury_po_rewitalizacji

                                

Zadanie 5 Rozbudowa Domu Kultury we Włoszczowie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego

            Przedmiotem inwestycji była rozbudowa budynku Domu Kultury we Włoszczowie o profesjonalną salę baletową wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi oraz z funkcjonalnym zagospodarowaniem przyległego otoczenia przy ul. Wiśniowej 19.

Zakres inwestycji obejmował:

 • rozbudowę budynku o salę baletową;
 • szatnie;
 • pokój instruktorów wraz ze schowkiem na pomoce dydaktyczne – powierzchnia 4 m2;
 • pomieszczenie gospodarcze;
 • dostosowanie sali do potrzeb osób z niepełnosprawnościami;
 • ciągi komunikacyjne będące elementem zagospodarowania przyległego otoczenia;
 • zagospodarowanie terenu wokół budynku – ciągi piesze, ciągi jezdne, parking;
 • nowe nasadzenia zieleni i uporządkowanie szaty roślinnej;
 • budowa małego amfiteatru ze sceną i zadaszeniem.

Wartość całkowita –3 193 748,09 zł

Dofinansowanie z EFRR i Budżetu Państwa – 1 296 222,85 zł

                        przed rewitalizacją                                                   po rewitalizacji

 rozbudowa_domu-kultury_przed_rewitalizacjąrozbudowa_domu-kultury_po_rewitalizacji

                                 

Zadanie 6 Zagospodarowanie terenu przyległego do kompleksu sportowo-rekreacyjnego

            Przedmiotem inwestycji było zagospodarowanie terenu przyległego do kompleksu sportowo-rekreacyjnego znajdującego się przy pływalni „NEMO” przy ul. Wiśniowej 43.

Zagospodarowanie terenu obejmowało:

 • instalację i montaż elementów małej architektury oraz placu zabaw i siłowni zewnętrznej;
 • montaż nawierzchni bezpiecznej bezspoinowej;
 • montaż mat przerostowych wraz z trawnikiem;
 • kompleksowe wykonanie nawierzchni z piasku;
 • nowe nasadzenia zieleni;
 • miejsce na grilla;
 • utwardzenie terenu z kostki brukowej.

Zagospodarowanie i adaptacja terenu znajdującego się przy jednym z ważniejszych ciągów komunikacyjnych na cele społeczne, kulturalne, sportowo-rekreacyjne i wypoczynkowe stworzyły wiele atrakcyjnych możliwości spędzania czasu wolnego, integracji, wzmocnienia więzi społecznych oraz przeciwdziałania i rozwiązywania zdiagnozowanych problemów mieszkańców związanych z wykluczeniem i/lub marginalizacją społeczną.

Wartość całkowita – 1 697 093,30zł

Dofinansowanie z EFRR i Budżetu Państwa – 1 272 819,98 zł

                      przed rewitalizacją                                                   po rewitalizacji

 strefa_aktywnego_wypoczynku_przed_rewitalizacjastrefa_aktywnego_wypoczynku_po_rewitalizacji

                    

Zadanie 7 Uporządkowanie i zagospodarowanie przestrzeni publicznej na os. Brożka, Broniewskiego, Armii Krajowej oraz przy ul. Wiśniowej

           

Zakres rzeczowy zadania obejmował:

 • rekultywację terenu i założenie nowego trawnika sianego,
 • przygotowanie terenu pod nowe nasadzenia,
 • nowe nasadzenia drzew i krzewów parkowych,
 • prace brukarskie (obrzeża, krawężniki).

Zakres rzeczowy zadania objął również zasypanie składów opału oraz montaż altan śmietnikowych.

Realizacja zadania pozytywnie wpłynęła na stworzenie spójnej i funkcjonalnej przestrzeni publicznej w przestrzeniach międzyblokowych oraz sprzyja wzrostowi aktywności społecznej i integracji mieszkańców.

Wartość całkowita – 1 003 072,30 zł

Dofinansowanie z EFRR i Budżetu Państwa – 752 304,22 zł

 

Zadanie 8 Uzupełnienie i usprawnienie systemu monitoringu

Instalacja i usprawnienie spójnego systemu monitoringu przyczyniły się do poprawy poziomu bezpieczeństwa publicznego na obszarze rewitalizacji oraz przeciwdziałania przestępczości.

Wartość całkowita – 92 780,00 zł

Dofinansowanie z EFRR i Budżetu Państwa – 69 585,00 zł

 

 monitoring

 

Zadanie 9 Przebudowa drogi ul. Wiśniowej

            Zakres rzeczowy projektu obejmował:

 • roboty przygotowawcze,
 • roboty rozbiórkowe,
 • podbudowę drogi,
 • położenie nawierzchni bitumicznej,
 • przebudowę chodników i zjazdów z dostosowaniem do poruszania się osób niepełnosprawnych,
 • roboty naprawczo-konserwacyjne dotyczące studzienek,
 • wykonanie elementów dróg i ulic,
 • poszerzenie nawierzchni drogi.

Realizacja zdania przyczyniła się do poprawy bezpieczeństwa użytkowników dróg, poprawy estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej. Elementy zadania uwzględniają preferencje dla ruchu pieszego, ponadto ułatwiają przemieszczenie się osobom starszym i niepełnosprawnym poprzez dostosowanie do ich potrzeb.

Wartość całkowita – 1 803 913,47 zł

Dofinansowanie z EFRR i Budżetu Państwa – 1 352 935,10 zł

                   przed rewitalizacją                                                   po rewitalizacji

ulica_wisniowa_przed_rewitalizacjaulica_wisniowa_po_rewitalizacji

                    

Zadnie 10 Budowa kanalizacji deszczowej na os. Brożka

Przeprowadzono następujące działania:

 • roboty przygotowawcze,
 • roboty rozbiórkowe,
 • roboty ziemne,
 • przebudowa sieci wodociągowej,
 • roboty budowlane i montażowe,
 • roboty renowacyjne,
 • roboty odtworzeniowe nawierzchni,
 • opłaty administracyjne.

Łączna długość kanalizacji deszczowej wynosi 2 543,5 m. Realizacja zadania przyczyniła się do poprawy bezpieczeństwa na drogach poprzez likwidację zastoisk wody, które pojawiają się po opadach deszczu i są niebezpieczne dla ruchu kołowego.

Wartość całkowita – 4 073 488,35 zł

Dofinansowanie z EFRR i Budżetu Państwa – 3 020 522,51 zł

 

Zadanie 11 Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa zabytkowego budynku starej plebanii

Przedmiotem projektowanej inwestycji było dostosowanie budynku do rozszerzenia pełnionych funkcji przede wszystkim społecznych przy ul. Partyzantów 3. W zakres inwestycji weszły następujące zadania:

 • roboty budowlane:
 • roboty elektryczne;
 • wentylacja mechaniczna;
 • roboty wodno-kanalizacyjne, instalacja c.o., instalacja gazowa.

Przeprowadzenie działań modernizacyjnych wewnątrz budynku, w szczególności poddasza, umożliwiło zaadoptowanie nowo powstałych pomieszczeń do pełnienia funkcji prospołecznych na rzecz aktywizacji i integracji mieszkańców w celu stworzenia miejsca spotkań kulturalno-rozrywkowych – świetlicy, przeznaczonej m.in. dla potrzeb organizacji pozarządowych. Ponadto w ramach realizacji zadania zostało przygotowane pomieszczenie przeznaczone na Muzeum Regionalne, w którym będą prezentowane dzieła sztuki sakralnej oraz wystawy czasowe, co przyczyni się do wzrostu atrakcyjności i potencjału turystycznego Gminy Włoszczowa.

Wartość całkowita – 2 966 296,48 zł

Dofinansowanie z EFRR i Budżetu Państwa – 2 224 722,36 zł

                      przed rewitalizacją                                                   po rewitalizacji

 plebania_przed_rewitalizacjąplebania_po_rewitalizacji

                             

Zadanie 12 Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa poprzemysłowego budynku byłego magazynu z uzupełnieniem o funkcje kulturalne, użyteczności społeczno-publicznej i gospodarcze

Inwestycja polegała na rozbudowie, nadbudowie i przebudowie istniejącego budynku poprzemysłowego z przeznaczeniem na funkcje kulturalne, użyteczności społeczno-publicznej i gospodarcze.

Zakres rzeczowy projektu obejmował:

 • roboty budowlano-montażowe i wykończeniowe (w tym winda dla osób niepełnosprawnych);
 • roboty budowlane instalacji wodno-kanalizacyjnej;
 • roboty budowlane instalacji centralnego ogrzewania;
 • roboty budowlane instalacji wentylacji technicznej;
 • roboty budowlane instalacji elektrycznej.

Realizacja zadania przyczyni się do rozwoju funkcji gospodarczych, kulturalnych i społeczno-publicznych polegających m.in. na udostępnieniu części powierzchni budynku do dyspozycji Domu Kultury we Włoszczowie celem prezentacji osiągnięć lokalnych artystów, rozpowszechnianiu wśród ludności informacji o kulturze oraz promocji wydarzeń kulturalnych, a także organizacjom pozarządowym i grupom nieformalnym do realizacji inicjatyw społecznych. Część piętra planuje się przeznaczyć na salę konferencyjną, która udostępniana będzie nieodpłatnie instytucjom związanymi z działalnością non-profit oraz odpłatnie pozostałym podmiotom.

Realizacja zadania przyczyniła się do zapobiegania degradacji obiektów poprzemysłowych oraz nadania im nowych funkcji – kulturalnych, społeczno-publicznych i gospodarczych.

Wartość całkowita – 4 492 574,63 zł

Dofinansowanie z EFRR i Budżetu Państwa – 2 001 021,93 zł

                   przed rewitalizacją                                                   po rewitalizacji

pawilon_przed_rewitalizacjapawilon_po_rewitalizacji