Urząd Gminy Włoszczowa
Powróć do: Dla mieszkańca

Ochrona środowiska

Uchwałą Nr XXI/155/20 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 26 czerwca 2020r. przyjęty został Program ochrony środowiska dla Gminy Włoszczowa na lata 2020-2025 z perspektywą do roku 2028. Program ma na celu realizację Polityki Ekologicznej Państwa na poziomie gminnym. Na sesji w dniu 16.04.2019r. Rada Miejska we Włoszczowie przyjęła Raport z realizacji Programu ochrony środowiska za lata 2019-2020. Zadania wyznaczone w ramach Programu ochrony środowiska dla Gminy Włoszczowa zostały w zdecydowanej większości zrealizowane zgodnie z zamierzeniami inwestycyjnymi. Jak wynika z analizy przeprowadzonych inwestycji i wydatkowanych środków, Gmina Włoszczowa przeznacza znaczne nakłady finansowe oraz administracyjne na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska, zarówno w ramach prowadzonych inwestycji i przedsięwzięć, jak i działań organizacyjnych. Wszystkie realizowane przedsięwzięcia przyczyniły się do poprawy warunków środowiskowych na terenie gminy. Spora ilość zadań, z uwagi na swój charakter, realizowana jest a bieżąco, w zależności od aktualnych potrzeb. Gmina pozyskiwała środki finansowe ze źródeł zewnętrznych, takich jak dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, Starostwa Powiatowego we Włoszczowie, Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach, ministerstwa infrastruktury, ministerstwa inwestycji i rozwoju oraz funduszy europejskich. Największe nakłady finansowe przeznaczane są na rozwój infrastruktury drogowej, wodociągowej i kanalizacyjnej. Spore nakłady przeznaczono również na budowę instalacji fotowoltaicznych. Gmina wybiera te inwestycje, które z punktu widzenia potrzeb są najważniejsze i najpilniejsze, w stosunku do jakości środowiska i zdrowia mieszkańców. Oprócz zadań inwestycyjnych, które angażowały największe nakłady finansowe, jednostka rozdysponowywała również znaczne środki na gospodarkę odpadami komunalnymi, realizację Programu usuwania wyrobów zawierających azbest oraz utrzymywanie terenów zieleni. Zwiększyła się długość podstawowych sieci infrastrukturalnych, takichjak sieć wodociągowa, kanalizacyjna, a co za tym idzie, zwiększa się liczba mieszkańców mająca dostęp i korzystająca z infrastruktury mającej zapewnić poprawę jakości środowiska na terenie gminy.