Urząd Gminy Włoszczowa

Terminy składania deklaracji i płatności

Platforma podatkowa online

Gmina zachęca mieszkańców do skorzystania z platformy Przyjazne Deklaracje, dzięki której wypełnienie obowiązku podatkowego jest proste jak nigdy dotąd. Właściciele nieruchomości, roli, lasów oraz środków transportowych powyżej 3,5 t mogą przygotować deklaracje lub informacje online:

 • na podatek od środków transportowych,
 • na podatek od nieruchomości,
 • na podatek rolny,
 • na podatek leśny.


Platforma pomoże w wypełnieniu deklaracji lub informacji, wyjaśni trudne urzędowe pojęcia prostym i zrozumiałem językiem dla mieszkańca, automatycznie dobierze stawki, wygeneruje deklaracje wraz z załącznikami do PDF. Możesz wydrukować dokumenty podpisać odręcznie, wysłać pocztą lub doręczyć osobiście. Istnieje również możliwość złożenia dokumentów drogą elektroniczną podpisując je Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Ze względu na wspólne bezpieczeństwo i oszczędność Twojego czasu jest to rekomendowana forma złożenia dokumentów do Urzędu.

Jeżeli chcesz przeglądać dane dotyczące Twoich spraw w urzędzie, konieczne jest zalogowanie do systemu i potwierdzenie swojej tożsamości: https://ebom.wloszczowa.pl

I. TERMINY SKŁADANIA DEKLARACJI PODATKOWEJ

OSOBY PRAWNE podatek od nieruchomości - do dnia 31 stycznia,

 • podatek rolny – do dnia 15 stycznia,
 • podatek leśny – do dnia 15 stycznia,
 • podatek od środków transportowych – do dnia 15 lutego.


OSOBY FIZYCZNE

 • podatek od środków transportowych – do dnia 15 lutego.


Uwaga! Jeśli obowiązek podatkowy powstał po w/w terminach, to termin składania deklaracji wynosi 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

Deklarację na podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny i podatek od środków transportowych prosimy przesłać lub złożyć osobiście na adres:
Urząd Gminy Włoszczowa
Ul. Partyzantów 14
29-100 Włoszczowa

II. TERMINY PŁATNOŚCI PODATKÓW

OSOBY PRAWNE

 • podatek od nieruchomości – płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminie: do dnia 15 każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia,
 • podatek rolny – płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminach: do dnia 15 marca, 15 maja,15 września, 15 listopada,
 • podatek leśny - płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminach: do dnia 15 każdego miesiąca,
 • podatek od środków transportowych – płatny w dwóch równych ratach do dnia 15 lutego i do dnia 15 września.


Uwaga! Jeżeli obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych powstał:
1. po dniu 1 lutego, a przed dniem 1 września roku podatkowego, podatek za ten rok płatny jest w dwóch równych ratach w terminach:

 • w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego – I rata,
 • do dnia 15 września roku podatkowego – II rata;

2. po dniu 1 września podatek jest płatny jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.

OSOBY FIZYCZNE

 • podatek od nieruchomości – płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada roku podatkowego,
 • podatek rolny – płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada roku podatkowego,
 • podatek leśny - płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada roku podatkowego.

Uwaga! W przypadku doręczenia decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego później niż 14 dni przed ustawowym terminem płatności – termin płatności podatku wynosi 14 dni od daty otrzymania decyzji.

 • podatek od środków transportowych – płatny w dwóch równych ratach do dnia 15 lutego i do dnia 15 września.


Uwaga! Jeżeli obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych powstał:
1.po dniu 1 lutego, a przed dniem 1 września roku podatkowego, podatek za ten rok płatny jest w dwóch równych ratach w terminach:

 • w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego – I rata,
 • do dnia 15 września roku podatkowego – II rata;

2.po dniu 1 września podatek jest płatny jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.

III. FORMY PŁATNOŚCI
Wpłat z tytułu podatku

 • od nieruchomości,
 • rolnego,
 • leśnego,

*Osoby fizyczne dokonują na rachunek bankowy wskazany na decyzji podatkowej, w kasie Urzędu Gminy lub na terenie sołectw u inkasenta (sołtysa).

Wpłat z tytułu:

 • podatku od środków transportowych,
 • podatku od nieruchomości - osoby prawne,
 • opłaty skarbowej,
 • opłaty eksploatacyjnej,
 • za zajęcie pasa drogowego
dokonuje się na rachunek bankowy Nr 59 1020 2733 0000 2102 0003 9578, w kasie Urzedu Gminy lub placówce banku PKO BP S.A. O/Włoszczowa (bez prowizji).

W pozostałych placówkach bankowych (innych niż wyżej wymienione) i urzędach pocztowych obowiązuje prowizja bankowa wynikająca z przepisów danej placówki.

Bezgotówkowo – przelewem na wyżej wymienione konto.

KONTAKT
Informacji nt. formy płatności udziela: Wydział Finansowy Urzędu Gminy we Włoszczowie:
tel. 41/ 3942669 w. 125, (księgowość podatkowa), 109 (kasa Urzędu). 

Informacji w sprawach podatkowych udzielają pracownicy Wydziału Finansowego, w tym:

 • informacje dotyczące podatku od nieruchomości, podatku leśnego i rolnego - osoby fizyczne z terenu Miasta  - tel. 41/ 3942669 w. 103 (wymiar podatku), z terenu gminy 41/ 3942669 w. 129, 200.
 • informacje dotyczące podatku od nieruchomości, podatku leśnego i rolnego - osoby prawne - tel. 41/ 3942669 w. 113.
 • informacje dotyczące podatku od środków transportowych osoby prawne i fizyczne - tel. 41/ 3942669 w. 103.