Urząd Gminy Włoszczowa
Powróć do: Gospodarka odpadami

Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych we Włoszczowie (tzw. PSZOK) zlokalizowany jest na terenie składowiska odpadów przy ul. Przedborskiej 89 – nr tel. 692 461 446
Do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych właściciel nieruchomości możne przekazywać bezpłatnie odpady komunalne zebrane w sposób selektywny, w tym:

 • odpady selektywnie zebrane (papier, szkło, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe,   metal),
 • odpady zielone,
 • przeterminowane leki i chemikalia,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • odpady budowlano - rozbiórkowe pochodzące z prowadzenia drobnych prac remontowych (gruz budowlany, płytki),
 • zużyte opony dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony,
 • odpady niebezpieczne,
 • tekstylia i odzież,
 • odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki.


Punkt ten świadczy usługi w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00.