Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej

Informacja w sprawie inwestycji polegającej na budowie zakładu wysokogatunkowych protein

Ocena 0/5

         Organy administracji   działają  na podstawie   przepisów prawa  (art. 6 K.p.a). Zasada ta oznacza, iż organy administracji przestrzegają własnych kompetencji i stosują obowiązujące przepisy prawa rozstrzygając sprawy.  
         Decyzję o warunkach zabudowy, zgodnie z art. 52 ust. 1, stosownie do art. 64 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wydaje się na wniosek zainteresowanego inwestora. Taki wniosek dla inwestycji polegającej na budowie zakładu wysokogatunkowych protein wpłynął do Burmistrza Gminy Włoszczowa od  HARTWIG Sp. z o.o.  Na podstawie danych  zawartych we wniosku   Burmistrz   był   zobowiązany dokonać  kwalifikacji  planowanego przedsięwzięcia  do jednej z kategorii  inwestycji, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. W oparciu o dane zawarte we wniosku, po przeprowadzonej analizie stanu  faktycznego stwierdzono, że planowanej inwestycji nie można zaliczyć  do  przedsięwzięć  mogących znacząco  oddziaływać  na środowisko. Należało uwzględnić,  że teren planowanego przedsięwzięcia położony jest poza formami ochrony przyrody, o których mowa w  ustawie  o ochronie przyrody oraz poza otulinami form ochrony przyrody, a  powierzchnia podlegająca przekształceniu  nie przekracza 1 ha  (wynosić będzie do 0,9990 ha). 
         W związku z powyższym nie było podstawy prawnej do  kwalifikacji   planowanej inwestycji  jako  przedsięwzięcia mogącego  znacząco oddziaływać na środowisko. W konsekwencji organ nie znalazł podstaw prawnych do zobowiązania inwestora  do  uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  zgody  na realizację przedsięwzięcia. 
         Decyzja o warunkach zabudowy  wydawana jest  w  szczególnym trybie z uwagi na specjalistyczny  charakter. Projekt decyzji  może opracować  jedynie urbanista  spełniający  właściwe wymogi kwalifikacyjne.   Projekt decyzji podlega uzgodnieniu z innymi  organami administracji, które dysponują ową specjalistyczną wiedzą  i  stanowią  wsparcie dla organu wydającego decyzję.  Projekt  przedmiotowej decyzji Burmistrz uzgadniał  z: 

  • Starostą Włoszczowskim na podstawie art. 53 ust. 4 pkt 5a, 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
  • Urzędem Marszałkowskim, Departament Środowiska i Gospodarki Odpadami Oddział Geologii na podstawie art. 53 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
  • Dyrektorem Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim na podstawie art. 53 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
  • Zarządem Dróg Powiatowych we Włoszczowie na podstawie art. 53 ust. 4 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Organy  uzgadniające   nie wniosły zastrzeżeń. 
Zastrzeżeń  dotyczących projektu decyzji  oraz  jakichkolwiek   uwag  w postępowaniu  nie zgłosił także będący stroną  w postępowaniu Powiat Włoszczowski. Prawa właścicielskie  Powiatu  do  działki  bezpośrednio przylegającej do  terenu planowanego przedsięwzięcia (drogi powiatowej  nr ewid. 1857/1) reprezentował Zarząd Dróg Powiatowych we Włoszczowie.  Zarząd Dróg Powiatowych   miał zapewniony czynny udział w postępowaniu.
 
          Wydając decyzję o warunkach zabudowy Burmistrz jest związany treścią art. 61 ust.1  ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Konstrukcja tego przepisu oznacza,  iż w sytuacji, gdy planowana inwestycja czyni zadość wszystkim przesłankom i brak jest przepisów sprzeciwiających się  danej inwestycji organ  jest obowiązany  do ustalenia  w drodze decyzji warunków zabudowy. Taki   właśnie stan  faktyczny  zaistniał   w sprawie  wniosku   inwestora Hartwig  Sp. z o.o.   
          Decyzja o warunkach zabudowy nie rozstrzyga o faktycznej realizacji przedsięwzięcia. Nie upoważnia inwestora  do   przystąpienia do jakichkolwiek robót budowlanych.  Istotą  decyzji  o warunkach zabudowy jest ustalenie uwarunkowań  urbanistyczno – architektonicznych, ram urbanistycznych  przedsięwzięcia inwestycyjnego. Decyzja o warunkach zabudowy stanowi jedynie -  w przypadku  braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego -  podstawę do opracowania przez inwestora projektu budowlanego (projektu zagospodarowania działki, projektu architektoniczno-budowlanego oraz projektu technicznego) zgodnie z warunkami w niej określonymi  i  wystąpienia do Starosty  o  wydanie  pozwolenia na budowę.  
      Do wniosku o pozwolenie na budowę Inwestor przedkłada projekt budowlany tj. projekt zagospodarowania działki/terenu i projekt architektoniczno-budowlany wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw (art. 33 ust.2 pkt 1 Prawa budowlanego).  Starosta  weryfikuje i ocenia wniosek  zgodnie  z  przesłankami  wskazanymi w art.  35 ust.1 pkt  1 – 4a ustawy Prawo budowlane w ramach własnych kompetencji.    
          Starosta   prowadząc  postępowanie  o wydanie pozwolenia na budowę stosownie do art. 35 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy Prawo budowlane  weryfikuje także zgodność planowanego przedsięwzięcia z warunkami ochrony środowiska. W sytuacji, w której poweźmie wątpliwości co do  zachowania  warunków środowiskowych przez planowaną inwestycję, ma prawo i obowiązek zobowiązać inwestora do przedłożenia stosownych dokumentów  lub   rozstrzygnięć (art. 35 ust.3 ustawy Prawo budowlane). W tym zakresie jest zobowiązany czynić własne ustalenia.
      Należy wskazać, że powyższy obowiązek ma charakter niezależny wobec obowiązku sprawdzenia zgodności projektu budowlanego z decyzją o warunkach zabudowy, wynikającego z art. 35 ust. 1 pkt 1 lit. a.
          Decyzja o ustaleniu warunków  zabudowy służy bowiem kontroli projektu budowlanego pod względem jego prawidłowości w sferze  zagospodarowania  przestrzennego  (ram urbanistycznych). Decyzja ta nie dotyczy uwarunkowań środowiskowych.  
        Związanie  Starosty  decyzją o ustaleniu warunków zabudowy, polega na tym,  że  nie może wydać pozwolenia na budowę dla inwestycji, której warunki nie odpowiadałyby warunkom urbanistczno – architektonicznym ustalonym w tej decyzji.  Jeżeli,  warunkom tym  inwestor w projekcie budowlanym i projekcie zagospodarowania terenu nie sprosta, to  Starosta  winien  odmówić udzielenia pozwolenia na budowę. 
          Starosta Włoszczowski  nie może posługiwać się i poprzestać  na  innych rozstrzygnięciach i poczynionych  przez Burmistrza Gminy Włoszczowa  przy okazji wydawania decyzji o  ustaleniu warunków zabudowy  w  celu wykonania   obowiązku wynikającego z art. 35 ust. 1 pkt 1 lit. b Prawo budowlane. Takie działanie  oznaczałoby naruszenie  kompetencji  organów  administracji.


           W świetle powyższego   w ocenie  Burmistrza   Starosta Włoszczowski  jest zobowiązany  kontynuować postępowanie w przedmiocie pozwolenia na budowę  i w tym postępowaniu  badać   w ramach własnych kompetencji zgodności planowanego przedsięwzięcia z warunkami ochrony środowiska. Takiego postępowania  wymagają przepisy prawa.

           W związku  zaś  z protestami   mieszkańców   należy  wyjaśnić, iż osoby  które wykażą ,  iż  posiadały interes prawny  do udziału w postępowaniu o warunkach zabudowy i powinny w nim uczestniczyć w charakterze strony, w terminie miesiąca  od dnia powzięcia  informacji o wydaniu decyzji  mogą  złożyć  do Burmistrza wniosek o wznowienie postępowania w sprawie.  Burmistrz jest zobowiązany do zbadania czy, taki  interes prawny występuje.  Wykazanie  interesu prawnego  wymaga  co najmniej  uprawdopodobnienia,  iż wydana decyzja  wpływa na prawa i obowiązki osoby zgłaszającej  wniosek. 
    

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.