Urząd Gminy Włoszczowa
Powróć do: Sport i turystyka

Zabytki

Jednym z obowiązków gminy wynikających z ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, jest ochrona zabytków znajdujących się na terenie gminy. Burmistrz prowadzi gminną ewidencję zabytków w formie zbioru kart adresowych zabytków nieruchomych i zabytków archeologicznych z terenu gminy.
Gminna ewidencja zabytków zawiera:
1) zabytki nieruchome Gminy Włoszczowa wpisane do rejestru zabytków i innych zabytków nieruchomych znajdujących się w wojewódzkiej ewidencji zabytków;
2) wykaz kart stanowisk archeologicznych.
Gminną ewidencję zabytków można przejrzeć w Urzędzie Gminy w pokoju nr 26.
Wszelkie prace przy obiekcie budowlanym lub na obszarze wpisanym do rejestru zabytków bądź ujętym w gminnej ewidencji zabytków wymagają uzgodnienia z wojewódzkim konserwatorem zabytków.

Zarządzenie NR 0050.67.2016 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie założenie Gminnej Ewidencji Zabytków nieruchomych z terenu Gminy Włoszczowa.

Załącznik NR 1 do zarządzenia

Załącznik NR 2 do zarządzenia

Zarządzenie Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 16 kwietnia 2019 r.

Załacznik do Zarządzenia Nr 0050.32.2019 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 16 kwietnia 2019 r.