Urząd Gminy Włoszczowa
Powróć do: Edukacja

Stypendia naukowe dla studentów

Stypendia dla studentów osiągających dobre wyniki w nauce przyznaje Burmistrz Gminy Włoszczowa na cały rok akademicki na podstawie uchwały nr XIX/140/20 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie stypendiów dla studentów.
O stypendium może się ubiegać osoba, która: nie ukończyła 25 lat, jest mieszkańcem Gminy Włoszczowa oraz osiągnęła średnią ocen co najmniej 4,5 za dwa ostatnie semestry nauki. O przyznaniu stypendium decyduje kryterium najwyższej średniej oceny za dwa ostatnie semestry nauki w danej dziedzinie nauki i sztuki. Maksymalna wysokość jednego stypendium – 2 400 zł rocznie.
Aby ubiegać się o stypendium należy złożyć wypełniony wniosek w siedzibie Urzędu Gminy Włoszczowa w terminie do 20 października roku akademickiego.
Burmistrz przyznaje stypendium zawierając umowę ze stypendystą.