Urząd Gminy Włoszczowa

Patronaty

Regulamin udzielania patronatu honorowego przez Burmistrza Gminy Włoszczowa

1. Objęcie patronatem honorowym przez Burmistrza Gminy Włoszczowa jest wyróżnieniem, podkreślającym rangę przedsięwzięć, które w znacznym stopniu przyczyniają się do promocji miasta i gminy integracji jego mieszkańców, rozwoju inicjatyw społecznych, kulturalnych, naukowych, gospodarczych, sportowych korzystnych dla społeczności lokalnej, powiatu i regionu świętokrzyskiego. Poprzez udzielenie patronatu honorowego rozumie się tak się wyrażenie zgody na posługiwanie się przez wnioskodawcę herbu Gminy Włoszczowa z podpisem ,,Patronat Honorowy Burmistrza Gminy Włoszczowa’’ jako znaku charakterystycznego dla udzielenia patronatu.

2. Patronatem honorowym mogą być objęte: wydarzenia kulturalne, gospodarcze, sportowe, targi, konferencje, wydawnictwa oraz innego typu wydarzenia uznane przez Burmistrza Gminy Włoszczowa za ważne.

3. Występując o patronat honorowy Burmistrza należy wypełnić wniosek dostępny na stronie Urzędu Gminy we Włoszczowie i dostarczyć na 30 dni przed planowanym przedsięwzięciem. Wnioski złożone po terminie mogą nie zostać rozpatrzone.
Wniosek można złożyć wysyłając listownie na adres: Urząd Gminy we Włoszczowie, ul. Partyzantów 14, 29-100 Włoszczowa , złożyć osobiście w siedzibie urzędu lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: poczta@gmina-wloszczowa.pl

4. Decyzję o udzieleniu patronatu podejmuje osobiście Burmistrz Gminy Włoszczowa.

5. Objęcie patronatem nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego, rzeczowego czy organizacyjnego dla wnioskodawcy, ani też osobistego udziału Burmistrza w imprezie.

6. O patronat Burmistrza może się ubiegać wyłącznie główny organizator imprezy.

7. Wnioskodawca, który otrzyma zgodę na patronat honorowy Burmistrza zobowiązany jest do dołożenia wszelkich starań, aby impreza przebiegała zgodnie z przedłożonymi we wniosku założeniami. Umieszczenia informacji o patronacie na materiałach promocyjnych i informacyjnych. Poinformowania o posiadanym patronacie uczestników oraz środki masowego przekazu, które bez stosowania jakichkolwiek preferencji są zapraszane do udziału i obsługi medialnej przedsięwzięcia.

8. Wycofanie się z udzielonego patronatu może nastąpić w przypadku prowadzenia przez Wnioskodawcę działań o charakterze promocyjnym, dotyczącym konkretnych usług czy produktów firm w szczególności w takiej formie, która mogłaby sugerować poparcie dla nich Burmistrza Gminy Włoszczowa lub w przypadku lobbingowego charakteru przedsięwzięcia.

Udzielone patronaty w 2015r.

       PATRONATY 2016

        PATRONATY 2017

PATRONATY 2018

       PATRONATY 2019 r.

    

Pliki do pobrania