Urząd Gminy Włoszczowa
Powróć do: strona główna

Deklaracja dostępności

Wstęp

Urząd Gminy Włoszczowa zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://wloszczowa.pl.

Data publikacji strony internetowej: .
Data ostatniej istotnej aktualizacji: .

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia:
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Anna Malinowska, poczta@gmina-wloszczowa.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 41 394 26 69 w.112. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Deklaracja dostępności

Oświadczenie w sprawie dostępności

Urząd Gminy Włoszczowa  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://wloszczowa.eobip.pl

Dane teleadresowe jednostki:

Urząd Gminy Włoszczowa

ul. Partyzantów 14

29-100 Włoszczowa

tel: 041 394 26 69

Daty publikacji i aktualizacji strony internetowej

Data publikacji: 2003-07-01

Data aktualizacji: 2020-09-23

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Zamieszczone na stronie głównej Biuletynu Informacji Publicznej informacje, w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP

- wersja kontrastowa,

- serwis jest rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych np. NVDA.

Metoda przygotowania oświadczenia

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności informacyjno - komunikacyjnej  i architektonicznej: koordynator Anna Malinowska
Zarządzenie Nr 120.29.2020 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 23 września 2020 r. w sprawie powierzenia obowiązków koordynatora do spraw dostępności informacyjno-komunikacyjnej i architektonicznej
e-mail: a.malinowska@gmina-wloszczowa.pl
Telefon: 041 394 26 69 w.112

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności cyfrowej: Michał Suliga
Zarządzenie Nr 120.30.2020 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 23 września 2020 r. w sprawie powierzenia obowiązków koordynatora do spraw dostępności cyfrowej
e-mail: michal.suliga@gmina-wloszczowa.pl
Telefon: 041 394 26 69 w.104

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Dostępność architektoniczna

Urząd Gminy Włoszczowa, ul. Partyzantów 14, 29-100 Włoszczowa.

Do budynku prowadzą dwa wejścia. Do obu wejść prowadzą schody. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejścia nie są zabezpieczone bramkami. Przy głównym wejściu,  przy schodach zamontowany jest dzwonek w celu przywołania pracowników Urzędu przez osoby z dysfunkcją narządu ruchu. Pracownicy Urzędu zapewniają obsługę tych osób na poziomie parteru, gdzie znajduje się również stanowisko ds. informacji. W budynku nie ma windy. Na parter i pozostałe piętra zapewniono dostęp poprzez schodołaz.  Na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami zapewniono komunikację w formie - pracownik schodzi do klienta po telefonicznym zawiadomieniu przez osobę wnioskującą. Toaleta na parterze jest w pełni dostępna dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych oraz oznaczeń w alfabecie Braillea ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do urzędu.

Istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego, po wcześniejszym uzgodnieniu w godzinach pracy urzędu

Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych oraz na parkingu od strony ul. Partyzantów wyznaczono także jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 listopada 2017 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych Dz. U. z 2017 r. poz. 2247

Ustawa z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Dz.U. z 2019 r. poz. 848