Urząd Gminy Włoszczowa

Informacja dotycząca postępowania w sprawie warunków zabudowy dla zakładu produkcji wysokogatunkowych protein

Ocena 0/5

W związku z prowadzonym  postępowaniem  w sprawie warunków zabudowy dla zakładu produkcji wysokogatunkowych protein informujemy o stanie sprawy. 
Wpłynęła odpowiedź na ponownie wystosowane w dniu 28 września 2023r. pismo do Starosty Włoszczowskiego - odpowiedź_Starosty.  Z udzielonej odpowiedzi wynika, że poza inwestorem nie było innych stron postępowania, dlatego osoby, które złożyły wnioski w trybie art. 145  § 1 pkt 4 K.p.a. nie będą zobowiązane do złożenia informacji czy są stroną  postępowania w sprawie pozwolenia na budowę zakładu produkcji wysokogatunkowych protein przed Starostą  Włoszczowskim. Wnioskodawcy wzywani są do: 
1) uzupełnienia braków formalnych -  w przypadku wniosków złożonych bez podpisu oraz nie zawierających numerów działek;
2) złożenia   dokumentu  potwierdzającego  tytuł  prawny do nieruchomości, której ma dotyczyć  oddziaływanie lub  uciążliwość  planowanej  inwestycji – w przypadku, gdy na podstawie ewidencji urzędowych nie jesteśmy w stanie sami ustalić (dotyczy wniosków spoza gminy Włoszczowa);
3) wskazania   rodzaju  oddziaływania   i  uciążliwości   planowanej inwestycji  na prawa i obowiązki do nieruchomości,  które wskazują wnioskodawcy.
Postępowanie będzie prowadzone w celu zebrania dowodów niezbędnych do wydania decyzji kończącej niniejsze postępowanie przed organem I Instancji, jednak do chwili rozpatrzenia przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach wniosku o stwierdzenie nieważności z powodu rażącego naruszenia prawa ostatecznej decyzji znak FIP.6730.1.5.2023.GJ4 z dnia 23.03.2023r. w sprawie warunków zabudowy, organ I instancji (Burmistrz Gminy Włoszczowa) nie może wydać żadnej decyzji w przedmiotowej sprawie. 
Podejmowane czynności (w ramach wznowionego postępowania w dniu 05.09.2023r) miały służyć niezwłocznemu rozpatrzeniu sprawy, jednak z zachowaniem procedury przewidzianej w KPA. Zbierany materiał dowodowy umożliwi wydanie stosownej decyzji po rozstrzygnięciu Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Wolą Burmistrza Gminy Włoszczowa jest jak najszybsze zakończenie tej sprawy, gdyż jest związana z interesem społecznym. 

W dniu 03 października 2023r. na podstawie art. 183 § 1 KPA zgłosił udział w prowadzonym postępowaniu Prokurator Rejonowy we Włoszczowie – pismo Prokuratora.

W dniu 03 października 2023r. z interwencją poselską w związku z wykonywaniem mandatu byli  Posłowie Anna Krupka i Jacek Ozdoba, Burmistrz Gminy Włoszczowa  udostępnił dokumenty i udzielił informacji w sprawie. Poinformował, iż nastąpił zbieg  postępowań w trybie wznowieniowym i trybie stwierdzenia nieważności decyzji. Wobec tego, że zastosowanie trybu stwierdzenia nieważności decyzji powoduje następstwa prawne dalej idące niż zastosowanie trybu wznowienia postępowania, priorytet ma pierwszy z nich. 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności