• Panorama miasta

 • Stacja Włoszczowa-Północ

 • Basen NEMO

 • Ulica Wigury

 • Biblioteka Miejska we Włoszczowie

 • Zalew Klekot

 • Plac Wolności

 • Centrum Edukacji i Kultury w Czarncy

 • Basen NEMO

 • Ulica Partyzantów

 • Plac Konstytucji 3 Maja

 • Plac Wolności

 • Przemysłowa dzielnica miasta

 • Pomnik Hetmana S. Czarnieckiego w Czarncy

 • Osiedle Góral

 • Rynek włoszczowski

 • Osiedle przy ul. Jędrzejowskiej

 • Biblioteka Miejska we Włoszczowie

 • Kościół WNMP we Włoszczowie

 • Zespół Placówek Oświatowych nr 1

 • Plac Wolności

 • Park Miejski

 • Przedszkolaki z Kurzelowa

 • II Piknik rodzinny - Zlot motocyklowy

 • Obchody 3 Maja

 • Obchody 71 rocznicy powołania AK

 • Dawne grodzisko nazywane Kopcem

 • Panorama miasta

 • Zabytkowy wóz strażacki OSP Włoszczowa

Dzisiaj jest: 24 Styczeń 2018    |    Imieniny obchodzą: Felicja, Rafał, Tymoteusz

Burmistrz


BURMISTRZ GMINY WŁOSZCZOWA

Grzegorz Dziubek

Przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków:
w piątek: 9:00 - 13:00

 

Zadania Burmistrza:

 1. Kierowanie bieżącymi sprawami Gminy i reprezentowanie jej na zewnątrz,
 2. Wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych,
 3. Koordynowanie działalności jednostek organizacyjnych oraz organizowanie ich współpracy,
 4. wykonywanie uchwał
 5. przygotowywanie projektów uchwał
 6. przygotowywanie projektu budżetu
 7. Udzielanie odpowiedzi na zapytania radnych,
 8. Upoważnianie pracowników urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
 9. Zatwierdzanie zakresów czynności i odpowiedzialności pracowników urzędu, dokonywanie ocen kwalifikacyjnych,
 10. Udzielanie pełnomocnictw procesowych,
 11. Wydawanie zarządzeń dotyczących przepisów porządkowych w sprawach związanych z bezpośrednim zagrożeniem bezpieczeństwa publicznego, które podlegają zatwierdzeniu przez Radę na najbliższym posiedzeniu,
 12. Składanie sprawozdań z wykonywania uchwał Rady,
 13. Koordynowanie spraw dotyczących gospodarki finansowej gminy,
 14. Wykonywanie zadań zastrzeżonych dla Burmistrza przez przepisy prawa oraz uchwały Rady.
 15. Burmistrzowi bezpośrednio podlegają:
 • Zastępca
 • Sekretarz
 • Skarbnik
 • Rzecznik Prasowy
 • Straż Miejska
 • Audytor Wewnętrzny
 • Radca Prawny
 • Kierownik Kancelarii Głównej Urzędu
 • Pełnomocnik Ochrony Informacji Niejawnych

Zastępca Burmistrza

 

Zastępca Burmistrza Gminy Włoszczowa

Sławomir Owczarek

Przyjmuje interesantów w poniedziałki od godz. 9 do 13.

Do zadań Zastępcy Burmistrza należy:

 1. Wykonywanie czynności w imieniu Burmistrza w razie jego nieobecności lub niemożności pełnienia przez niego obowiązków z innych przyczyn,
 2. Wykonywanie zadań w zakresie upoważnień i poleceń służbowych wydawanych przez Burmistrza,
 3. Zastępcy Burmistrza bezpośrednio podlegają:

 - informatyk - Administrator Bezpieczeństwa Informacji

 - Wydział Funduszy Pomocowych, Inwestycji i Planowania Przestrzennego,

- Wydział Mienia Gminnego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Sekretarz


 

SEKRETARZ GMINY WŁOSZCZOWA

pok. 20, I piętro,

tel: (41) 394 26 69

wew. 126

 

Do zadań Sekretarza należy:

 1. Nadzór nad organizacją pracy Urzędu,

 2. Przygotowywanie projektów regulaminów, statutów, zarządzeń, uchwał oraz ich zmian,

 3. Przedkładanie Burmistrzowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy urzędu,

 4. Nadzorowanie przestrzegania instrukcji kancelaryjnej w jednostkach organizacyjnych,

 5. Nadzorowanie spraw realizowanych w Wydziale Organizacyjnym, w Biurze Rady Miejskiej, Urzędzie Stanu Cywilnego oraz w Wydziale Spraw Obywatelskich,

 6. Przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy,

 7. Organizowanie praktyk zawodowych, stażów pracy, współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie organizacji robót publicznych, prac interwencyjnych i społecznie użytecznych,

 8. Nadzorowanie przestrzegania przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz prawa miejscowego,

 9. Nadzorowanie przestrzegania rzetelnego i terminowego załatwiania spraw,

 10. Koordynowanie prac przygotowawczych do przeprowadzenia wyborów powszechnych,

 11. Wykonywanie innych zadań z upoważnienia lub na polecenie Burmistrza.

 

Skarbnik

 


 
Dariusz Górski

SKARBNIK GMINY WŁOSZCZOWA
pok. 11,  I piętro,

tel: (41) 394 23 55 w.122

 

 

Do zadań Skarbnika należy:

 1. Pełnienie funkcji Głównego Księgowego budżetu gminy,

 2. Nadzorowanie prowadzenia rachunkowości i obsługi księgowej budżetu gminy oraz sprawozdawczości budżetowej,

 3. Przygotowywanie projektu budżetu gminy,

 4. Nadzorowanie i kontrola realizacji budżetu, polegająca na wstępnej kontroli legalności dokumentów oraz bieżącej i następnej kontroli operacji gospodarczych, będących przedmiotem księgowań,

 5. Kontrasygnowanie czynności prawnych powodujących powstanie zobowiązań pieniężnych,

 6. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,

 7. Przygotowywanie okresowych analiz, sprawozdań, ocen i bieżących informacji o sytuacji finansowej gminy,

 8. Opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej wywołujących skutki finansowe dla gminy,

 9. Pełnienie funkcji organu kontroli finansowej i obiegu dokumentów finansowych w zakresie kompletności i rzetelności sporządzanych dokumentów, dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,

 10. Nadzorowanie gospodarki mieniem urzędu i środkami budżetowymi przeznaczanymi na pokrycie kosztów jego funkcjonowania, na zakupy, wyposażenie, remonty czy inwestycje.

 11. Wykonywanie innych zadań z upoważnienia lub na polecenie Burmistrza.

Kontakt

Urząd Gminy Włoszczowa
ul. Partyzantów 14
29-100 Włoszczowa
tel.: 041 394 26 69
fax: 041 394 23 39
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Konto: 59 1020 2733 0000 2102 0003 9578