Stypendia Burmistrza dla studentów

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Stypendia

Na pomoc mogą liczyć osoby odbywające studia stacjonarne lub studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia. Stypendium przyznawane będzie dla 16 studentów, w 8 obszarach kształcenia (szczegóły w uchwale).

Stypendium może być przyznane, studentowi, który spełnia łącznie następujące kryteria:

1) posiada status studenta uczelni wyższej i nie ukończył 25 lat w dniu składania wniosku,

2) jest mieszkańcem gminy Włoszczowa,

3) w określonym regulaminem uczelni zaliczył dany rok studiów poprzedzających rok złożenia wniosku o stypendium,

4) nie przebywa na urlopie, o którym mowa w art. 172 ust.1 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, z wyjątkiem urlopów naukowych i w ramach stypendiów zagranicznych,

5) uzyskał za ostanie dwa semestry, średnią ocen z egzaminów nie niższą niż 4,5 (słownie: cztery i pół), lub ukończył studia pierwszego stopnia z wynikiem co najmniej dobrym i jest studentem pierwszego roku studiów drugiego stopnia,

6) złożył w terminie wniosek.

Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach lub w kilku uczelniach może ubiegać się tylko o jedno stypendium.

Stypendium otrzymają również studenci, którzy posiadają udokumentowane osiągnięcia naukowe, artystyczne czy sportowe.

Stypendium będzie przyznane na okres od 1 października do 30 czerwca. Wysokość stypendium to kwota 200 zł miesięcznie brutto.

Burmistrz Grzegorz Dziubek zachęca studentów do korzystania z pomocy stypendialnej.

Pliki do pobrania