Urząd Gminy Włoszczowa

NGO

Artykuły

Stanowisko Burmistrza

Przejdź do - Stanowisko Burmistrza

W sprawie opinii i uwag do projektu uchwały dotyczacej współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi publikujemy w załączonym pliku.

12 lutego 2018

Nabór do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Przejdź do - Nabór do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Publikujemy Zarządzenie Burmistrza Gminy Włoszczowa oraz Kartę zgłoszenia.

20 grudnia 2017

Nowy tryb powoływania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Przejdź do - Nowy tryb powoływania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Dialog obywatelski nie jest możliwy bez współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi. Gminna Rady Działalności Pożytku Publicznego we Włoszczowie będzie miała 12 członków: trzech przedstawicieli Burmistrza Gminy Włoszczowa i Rady Miejskiej oraz sześciu organizacji pozarządowych. Jej kompetencje określone są ustawowo i obejmują m.in. takie zadania, jak: opiniowanie projektów strategii i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery pożytku publicznego, wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji, zlecania im zadań publicznych, udzielanie pomocy w przypadku sporów pomiędzy organizacjami a administracją publiczną. Niebawem rozpocznie się procedura naboru do tego gremium. Przypomnijmy, że Rada Miejska we Włoszczowie uchwałą z dnia 12 maja 2011r. określiła tryb powołania członków RGDPP we Włoszczowie, jednak z uwagi na zmianę ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, musiała 30 listopada br. zmienić lokalne prawo. (Treść uchwały publikujemy w dołączonym pliku). Dzięki dobremu współdziałaniu samorządu i NGO udało się wypracować wspólny dokument pn. "Program współpracy Gminy Włoszczowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018", który radni miejscy również przyjęli jednogłośnie.

 

30 listopada 2017

Stanowisko Burmistrza Gminy Włoszczowa

Przejdź do - Stanowisko Burmistrza Gminy Włoszczowa

W sprawie opinii i uwag do projektu Programu Współpracy Gminy Włoszczowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na rok 2018.

22 listopada 2017

Zaproszenie do konsultacji

Przejdź do - Zaproszenie do konsultacji

Burmistrz Gminy Włoszczowa Grzegorz Dziubek zaprasza do konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Włoszczowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018”. Termin: od 10 do 17 listopada br. Szczegóły w dołączonych plikach.

10 listopada 2017

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

Przejdź do - Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

Publikujemy Zarządzenie Burmistrza Gminy Włoszczowa w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i przyznania dotacji na realizację zadań publicznych.

2 sierpnia 2017

Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2017r. zadań publicznych Gminy Włoszczowa

Zarządzenie nr 0050.59.2017 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 21 lipca 2017r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2017r. zadań publicznych Gminy Włoszczowa zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

21 lipca 2017

Ogłoszenie o konkursie

Przejdź do - Ogłoszenie o konkursie

Burmistrz Gminy Włoszczowa ogłosza otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 r. zadań publicznych Gminy Włoszczowa zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

7 lipca 2017

Uchwała o współpracy z organizacjami pozarządowymi zmieniona

Przejdź do - Uchwała o współpracy z organizacjami  pozarządowymi zmieniona

Radni miejscy zmienili uchwałę Nr XXII/177/16 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Włoszczowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.

 

20 czerwca 2017

Jak gmina współpracowała z organizacjami pozarządowymi w 2016r.

Przejdź do - Jak gmina współpracowała z organizacjami pozarządowymi w 2016r.

Publikujemy sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Włoszczowa z organizacjami pozarządowymi za 2016 rok, które Rada Miejska przyjęła w dniu 29 maja br.

30 maja 2017

Baza Organizacji Pozarządowych i Pożytku Publicznego

Przedstawiamy Państwu nową bazę danych o organizacjach pozarządowych działających na rzecz mieszkańców Gminy Włoszczowa.


20 stycznia 2017
Czytaj więcej o: Baza Organizacji Pozarządowych i Pożytku Publicznego

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2017

Przejdź do - Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2017

Publikujemy uchwałę Rady Miejskiej we Włoszczowie wraz z Programem współpracy Gminy Włoszczowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2017.

13 grudnia 2016