Wymień kopciucha - można składać wnioski o dofinansowanie

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
20 kwietnia 2021

Przestarzałe systemy ogrzewania, palenie w piecach niewłaściwymi materiałami i wszędobylski zapach spalenizny - to zimowe zmory dla właścicieli domów i mieszkańców gminy. Sytuację ma zmienić przyznanie przez samorząd dofinansowania na likwidację starych węglowych pieców i zastąpienie ich źródłami ekologicznymi. Nabór wniosków o dotację ruszył 1 kwietnia.

Dotacja udzielana jest na podstawie uchwały Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 24 lutego br. (w załączonym pliku). Wartość jednorazowej dotacji wynosi maksymalnie 5 tysięcy złotych, jednak nie więcej niż 50 procent wartości całego zadania.

Dotowaniu podlegają przedsięwzięcia  w zakresie wymiany istniejącego źródła ciepła bądź instalacji nowego źródła ciepła w budynkach/lokalach położonych na terenie gminy Włoszczowa, do realizacji których przystąpiono po dniu wejścia w życie uchwały.

Dotacji udziela się  z  przeznaczeniem na refundację wydatków związanych z:

1) zakupem i montażem pieca centralnego ogrzewania zasilanego gazem, olejem opałowym lub peletem, które spełniają graniczne wartości emisji odpowiadające wymaganiom klasy 5 według normy EN 303-5:2012, a w przypadku wydania nowszej wersji tej normy zgodnie z normą ją przenoszącą, wyposażonych w automatyczny podajnik paliwa oraz nie mogących posiadać rusztu awaryjnego ani elementów umożliwiających jego zamontowanie,

2) zakupem i montażem wymiennikowego węzła cieplnego celem przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Dotację można otrzymać wyłącznie na refundację wydatków związanych  z zakupem i montażem urządzeń i materiałów fabrycznie nowych, zamontowanych po raz pierwszy,  posiadających  co najmniej dwuletnią gwarancję.

Dotacja skierowana jest na przedsięwzięcia, których efektem  będzie  funkcjonowanie  w budynku/lokalu systemu ogrzewania wyłącznie gazowego, olejowego lub wykorzystującego pelet bądź nastąpi podłączenie budynku/lokalu do sieci ciepłowniczej, z jednoczesną likwidacją dotychczasowego starego systemu ogrzewania. Aby otrzymać dofinansowanie należy:

 • oszacować koszty wymiany źródła ciepła,
 • określić termin realizacji (nie później niż do końca października),
 • złożyć wniosek (nie później niż do 30 maja),
 • zawrzeć umowę z Gminą Włoszczowa,
 • dokonać trwałej likwidacji dotychczasowego źródła ciepła,
 • zakupić i zamontować urządzenie kwalifikujący się do dofinansowania,
 • przedłożyć do rozliczenia dokumenty potwierdzające likwidację starego źródła ciepła oraz zakup i montaż urządzeń grzewczych kwalifikujących się do dofinansowania zgodnie z warunkami określonymi w uchwale,
 • zapewnić Urzędowi Gminy wgląd w realizację zadania w każdej jego fazie oraz udostępnić wszelką dokumentację związaną z tym zadaniem.

Prawidłowo wypełniony wniosek o rozliczenie dotacji wraz z wymaganymi załącznikami prosimy złożyć do Urzędu Gminy po wykonaniu zadania, jednak nie później niż do dnia 31 października tego roku.

Wnioski złożone przed dniem 1 kwietnia pozostaną bez rozpatrzenie i zostaną zwrócone wnioskodawcom.

Pliki do pobrania

Galeria

 • Powiększ zdjęcie