Witamy na stronie Gminy Włoszczowa!

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
11 czerwca 2015

Grzegorz Dziubek

Serdecznie witam na stronie  internetowej  Gminy Włoszczowa. Miasto i Gmina ma niezwykle ciekawą przeszłość.

I welcome to the website of the Municipality Wloszczowa. The city and municipality has an interesting past.


 

Burmistrz Gminy Włoszczowa

Grzegorz Dziubek

Naszym atutem są liczne zabytki m.in. średniowieczna kolegiata w Kurzelowie, pozostałość po dawnym gródku we Włoszczowie, sanktuarium Matki Bożej Opiekunki Rodzin we Włoszczowie od wieków odwiedzane przez pielgrzymów z całej Polski czy kościół w Czarncy, gdzie spoczywa Hetman Stefan Czarniecki. Z ziemią włoszczowską związani byli m.in. uczeni Akademii Krakowskiej – matematyk Jan Brożek i rodzina pisarza Stefana Żeromskiego. Mieszkańców miasta i gminy charakteryzuje aktywność i pracowitość, życzliwość i gościnność. Efektem wielu inicjatyw mieszkańców i konsekwentnego działania samorządu jest dobrze rozwijana baza noclegowo-gastronomiczna, sieć ośrodków zdrowia, placówek kulturalno-oświatowych, dbałość o ład, czystość i porządek, ochrona środowiska naturalnego.  Wspaniałym  walorem gminy jest przyroda, sprzyjająca  turystyce i rekreacji. Dużą atrakcją jest kąpielisko Klekot. Zwolennikom aktywnego spędzania wolnego czasu polecamy szlaki rowerowe i trasy Nordic Walking.  Nadzieją i szansą na dalszy rozwój gminy jest otwarte i dobrze wykształcone młode pokolenie. Dla nich inwestujemy w infrastrukturę kulturalno-oświatową i sportowo-rekreacyjną: szkoły, biblioteki, świetlice, boiska sportowe, basen i place zabaw. Mamy ofertę wspierającą duże rodziny, a także seniorów. Włoszczowa to nowoczesna gmina znana w Polsce z przetworów Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej,  zakładów z branży elektrycznej (Koronea, Strunobet) oraz budowlanej Stolbud, Effektor. Gmina posiada szeroką bazę różnorodnych usług i punktów handlowych. Jest  przyjazna dla sektora małych i  średnich przedsiębiorstw. Wykorzystując bogactwo lokalnej tradycji, sukcesywnie podnosi poziom życia swoich mieszkańców tak, aby wszyscy oni znaleźli godne i perspektywiczne warunki bytowe, a także miejsca pracy. Zapraszam turystów, pielgrzymów i inwestorów. Ze szczególną życzliwością powitamy nowych przedsiębiorców. Zapewniam o przychylności władz samorządowych dla wszelkich działań służących rozwojowi Gminy Włoszczowa.


I welcome to the website of the Municipality Włoszczowa. The city and municipality has an interesting past. Our advantages are numerous monuments , among others, Kurzelowie medieval collegiate church , a remnant of the former medieval fortress Włoszczowa , the shrine of Our Lady of Nursing Families Włoszczowa for centuries visited by pilgrims from all over the Polish church in Czarnca or where it rests Hetman Stefan Czarnecki . On the ground , among others , were related Włoszczowska Cracow Academy scholars mathematician John Brozek and the family of the writer Stefan Żeromski. Residents of cities and villages characterized by activity and diligence , kindness and hospitality. The result of the many initiatives of residents and local self- consistent action is well- developed base of accommodation and catering , a network of health centers , cultural and educational institutions , care of order, cleanliness and order , protection of the environment. Great advantage of the municipality is the natural setting, tourism and recreation. The big attraction is the swimming pool Klekot . Supporters of active leisure and cycling trails can Nordic Walking routes . Hope and opportunity for further development of the municipality is open and well -educated young generation . For them to invest in the cultural and educational infrastructure and sports and recreation facilities : schools , libraries , community centers , sports fields , swimming pool and playgrounds . We offer support large families , and seniors. Włoszczowa is a modern municipality known in Poland from the District Cooperative Dairy milk , plant electrical industry ( Koronea , Strunobet ) and construction Stolbud , Effektor. The municipality has a broad base of diverse services and retail outlets . Is friendly for small and medium-sized enterprises . Using a wealth of local traditions and gradually improve the lives of its citizens so that they all found a worthy and long-term living conditions , as well as jobs. I invite tourists , pilgrims and investors. With special kindness to welcome new entrepreneurs . I assure you of the favor of local government for any action for the development of the Municipality Włoszczowa .