Będą kontrole opróżniania przydomowych szamb!

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
18 lutego 2019

W związku z licznymi nieprawidłowościami oraz nielegalnymi wywozami nieczystości ciekłych Urząd Gminy Włoszczowa przeprowadza kontrole nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe. Będą sprawdzane umowy oraz dokumenty potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych przez przedsiębiorców uprawnionych do prowadzenia takiej działalności.

Obowiązek ten wynika z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Tego typu dokumentacja potwierdza, że właściciel działki nie pozbywa się nieczystości w nielegalny sposób.

Kwestię nieczystości ciekłych jak i częstotliwość ich wywozu normuje Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Włoszczowa zgodnie z którym w świetle §  21:

 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia się urządzeń do gromadzenia nieczystości ciekłych, gwarantując zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.

 2. Właściciele nieruchomości, obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości co najmniej raz na cztery miesiące, z zastrzeżeniem ust. 1.

 3. Zabrania się odprowadzania nieczystości ciekłych do rowów otwartych, gruntu, zbiorników wodnych, cieków wodnych, kanalizacji deszczowej oraz pompowania ich na pola, łąki, itp.

Podmiotami uprawnionymi do zawarcia umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz transport nieczystości ciekłych są niżej wymienione przedsiębiorstwa:

  1. WZWiK, Sp z.o.o ul. Sienkiewicza 43, 29-100 Włoszczowa,
  2. Usługo Transportowo – Asenizacyjne, Piotr Józefowski, 29-100 Włoszczowa, Czarnca, ul. Kasztanowa 7,
  3. Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe MARIO, Jolanta Szymczyk – Smerkowska, Popowice 37, 28-363 Oksa,
  4. Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe „KRZYSIEK”, 29 130 Moskorzew, Moskorzew 17 A.
  5. Firma TOI TOI Polska Sp. z o.o., 03-044 Warszawa, ul. Płochocińska 29.

W świetle art. 10 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach za uchylanie się od wyżej wymienionych obowiązków właściciel nieruchomości podlega karze grzywny.

Ponadto, w uzasadnionych przypadkach będzie sprawdzana szczelność zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe w celu określenia ryzyka zanieczyszczenia wód gruntowych wyciekami pochodzącymi z tych zbiorników. Łamanie przez mieszkańców obowiązku wywozu nieczystości ciekłych przez uprawnionych przedsiębiorców często wpływa na złą jakość wody, ale również całego środowiska.

OPRAW TO W RAMKI

                                                    Chcemy żyć jak ludzie! Nie w smrodzie i w brudzie!

                                                                   NIE WYLEWAJ SZAMBA!

Jeśli wylewasz szambo na swoją działkę, zapewne masz groźne bakterie w swoim najbliższym otoczeniu: w glebie, wodzie, na roślinach, warzywach itp. Bakterie te roznoszą ludzie i zwierzęta. Dzieci bawiące się na podwórku mają z nimi bezpośredni kontakt! Ścieki z szamba to siedlisko bakterii, wirusów, bardzo niebezpiecznych dla życia, np. bakteria E.Coli  i Salmonella. Charakterystyczne dla zatrucia bakterią E. coli objawy to kurczowe bóle brzucha, nudności, wymioty, krew lub śluz w kale. U niektórych osób dochodzi też do uszkodzenia nerek, płuc oraz mózgu i serca, co może doprowadzić nawet do zgonu. Objawy zakażenia salmonellą: bóle brzucha, gorączka, silna biegunka, nudności i wymioty. Człowiek bardzo szybko opada z sił i nie jest w stanie nawet chodzić. Starsze osoby i dzieci mogą się odwodnić, więc często konieczna bywa hospitalizacja.

Tego typu ścieki, oprócz bakterii kałowych, mogą zawierać pochodzące z detergentów fosforany i azotany, które dostają się do gleby i wód gruntowych, powodując ich skażenie. Z kolei pałeczki okrężnicy mogą skazić warzywa. Niestety, mycie ich przed jedzeniem nie zapewnia pełnej ochrony.

Każda osoba, po stwierdzeniu wylewania ścieków do rowu lub na pole, może zgłaszać ten fakt  do Urzędu Gminy lub na Policję. W ramach oszczędności niektórzy właściciele domów wylewają szambo do rowu melioracyjnego, przydrożnego albo na działkę. Wylewanie szamba jest niedozwolone i nie ma znaczenia, czy wylewa się na własne podwórko, czy poza jego obszar. Wylewanie szamba jest karalne, niezależnie od tego, gdzie je wylewasz! Policja ma obowiązek zareagować, a gmina egzekwuje obowiązek podpisania przez właściciela posesji umowy na wywóz nieczystości i okazanie rachunków za takie usługi.

Odprowadzenie ścieków do ziemi prowadzi do zanieczyszczenia gleby i wód podziemnych. Z gleby, do której wlewane są ścieki, substancje są wymywane przez wody podziemne, w których następuje wzrost mineralizacji i woda staje się coraz twardsza. W konsekwencji instalacje wodociągowe zarastają kamieniem, a do prania musimy dodawać więcej proszku. Oznacza to, że w sposób beztroski niszczymy zasoby wody dla przyszłych pokoleń.

Iwona Boratyn, rzecznik prasowy UG Włoszczowa

Agnieszka Michałek Wydział MRiOŚ

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie