„Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Włoszczowa”.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
16 stycznia 2019

Dnia 02.06.2017 roku Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. zawarł umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie projektu pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Włoszczowa”. 

Projekt jest dofinansowany z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oś Priorytetowa II – Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa  w aglomeracjach.

Zakładany koszt całkowity Projektu: 3 317 647,52 zł, w tym kwota wydatków kwalifikowanych: 2 534 003,47 zł.

Dofinansowanie z Unii Europejskiej – 2 153 902,94 zł.

Celem głównym Projektu jest modernizacja oczyszczalni ścieków w zakresie przeróbki osadów (działanie poprzedzające ich rolnicze wykorzystanie), polegające na zwiększeniu stopnia zmineralizowania osadów ściekowych oraz modernizacja istniejącego systemu wodociągowego we Włoszczowie.

Budowa komory retencji i stabilizacji osadów ściekowych zapewni poprawę ustabilizowania osadów ściekowych, co wpłynie na zmniejszenie ich ilości oraz na poprawę stopnia odwodnienia, natomiast remont sieci wodociągowej oraz zakup sprzętu do wykrywania niekontrolowanych wycieków ograniczył straty na sieci wodociągowej oraz wpłynął na poprawę niezawodności dostawy wody do odbiorców.

 Projekt obejmuje realizację następujących zadań:

- Budowa komory retencji i stabilizacji osadów na oczyszczalni ścieków we Włoszczowie (projekt  i wykonawstwo),

- Remont sieci wodociągowej na terenie miasta Włoszczowa w ul. Wiśniowej i na os. Brożka –  1303 m,

- Zakup sprzętu do wykrywania niekontrolowanych przecieków z sieci wodociągowej, tzw. kolerator .

Zakup urządzenia do wykrywania awarii wodociągowych, tzw. korelator – dostarczono w sierpniu 2017 r. Koszt zakupu 60 147,00 zł brutto ( 48 900,00 zł netto), dofinansowanie z UE – 41 565,00 zl. Korelator przyczynił się do zwiększenia wykrywalności wycieków i przyczynił się do wzrostu ich eliminacji.

Roboty budowlane modernizacji sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Wiśniowej oraz na oś. Brożka we Włoszczowie – trwały od września 2017 r. do stycznia 2018 r., koszt zadania 452 564,07 zł, dofinansowanie z UE – 234 268,30 zł.  Wymienione zostały skorodowane rury ze stali oraz rury żeliwne, co wpłynęło na poprawę jakości systemu zaopatrzenia  w wodę  mieszkańców ul. Wiśniowej i oś. Brożka oraz ograniczyło straty na sieci wodociągowej.

Projekt i budowa komory retencji i stabilizacji osadów na oczyszczalni ścieków we Włoszczowie – prace rozpoczęto w styczniu 2018 r. , termin zakończenia – 31.01.2019 r.  Koszt zadania -  2 694 297,95 zł, dofinansowanie z Unii Europejskiej - 1 822 446,20 zł.

Nadzór inwestorski nad inwestycją „Projekt i budowa komory retencji i stabilizacji osadów ściekowych” – koszt zadania 108 240,00 zł, w tym nadzór inwestorski w branży technologicznej – koszt 31 980,00 zł i nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi – 76 260,00 zł.

Roboty budowlane polegają na budowie komory retencji i stabilizacji osadów ściekowych wraz z pompownią osadu, siecią rurociągów międzyobiektowych  i infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudową istniejącej infrastruktury technicznej występującej  w miejscu inwestycji tj.: rurociągów sprężonego powietrza, rurociągów wody technologicznej, rurociągów osadu, kanalizacyjnych, kabli sterowniczych, elektroenergetycznych i AKPiA.

Zakończenie realizacji Projektu przewidywane jest na 30.03.2019 r.