"Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Włoszczowa"

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
16 stycznia 2019

Projekt pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Włoszczowa" był realizowany przez Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Włoszczowie na podstawie umowy zawartej dnia 05.03.2014 r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach a Włoszczowskim Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością. 

Przedmiotowy projekt był dofinansowany z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Priorytet I Gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1 - Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM.

Projekt pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Włoszczowa" obejmował budowę 6,7 km nowej kanalizacji sanitarnej, 2 pompowni sieciowych, budowę nowej sieci wodociągowej o łącznej długości ok. 1,6 km, przebudowę sieci wodociągowej o długości 1,0 km,  rozbudowę oczyszczalni ścieków we Włoszczowie, budowę nowego ujęcia wody na bazie istniejącego otworu studziennego SW V oraz zakup specjalistycznego wozu do czyszczenia kanalizacji, kamery do inspekcji rurociągów i zakup specjalistycznego samochodu do przewozu próbek ściekowych i osadowych oraz monitoringu sieci kanalizacji sanitarnej.

Koszt całkowity inwestycji wyniósł 18 531 259,63 zł, w tym koszty kwalifikowalne 10 015 456,76 zł. Dofinansowanie Projektu ze środków Unii Europejskiej wyniosło 8 513 138,15 zł.

Celem projektu było zapewnienie oczyszczania wszystkich ścieków pochodzących z Aglomeracji Włoszczowa (12 274 RLM) w sposób spełniający wymagania prawa polskiego i unijnego oraz podłączenie 714 osób do nowo wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej.

Przebudowywana sieć wodociągowa zapewniła mieszkańcom odpowiednią ilość i jakość wody do celów spożywczych i socjalnych. Podłączonych zostało do przebudowanej sieci wodociągowej 9 osób oraz przełączonych 147 osób.

Skutkiem modernizacji miejskiej oczyszczalni ścieków była poprawa niezawodności odbioru ścieków od mieszkańców oraz zapewnienie właściwego oczyszczania ścieków komunalnych, jak również optymalizacja kosztowa funkcjonowania oczyszczalni poprzez poprawę efektywności energetycznej procesu oczyszczania ścieków.

Budowa kanalizacji sanitarnej zapewniła poprawę działania systemu kanalizacyjnego, podniosła komfort życia mieszkańców poprzez zwiększenie dostępności do systemu kanalizacji zbiorczej; rozwój systemu kanalizacyjnego na terenie dotychczas nieuzbrojonym i wyeliminowano źródła zanieczyszczeń gruntowych i powierzchniowych w postaci indywidualnych zbiorników bezodpływowych (likwidacja szamb); zapewniona została ochrona wód podziemnych oraz powierzchniowych przed zanieczyszczeniem.

Dla zapewnienia wymaganego zapotrzebowania na wodę niezbędnym stało się uruchomienie studni SW V jako studni zasadniczej w miejsce obecnie eksploatowanej studni SW II.

Zakup specjalistycznego wozu do monitorowania i czyszczenia kanalizacji, zakup kamery do inspekcji rurociągów, zakup specjalistycznego samochodu do transportu próbek i osadów ściekowych oraz monitoringu.

Realizacja projektu przyczyniła się do osiągnięcia głównego celu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, jakim jest podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej.

Zakończenie realizacji projektu: 30.12.2015 r.