„Modernizacja sieci ciepłowniczej we Włoszczowie”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
20 listopada 2018

8 listopada 2018 roku Burmistrz Gminy Włoszczowa podpisał umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na przekazanie dotacji celowej na udzielenie dofinansowania na realizację projektu p.n.: „Modernizacja sieci ciepłowniczej we Włoszczowie”.

Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

Całkowita wartość projektu: 7 380 000,00 PLN

Całkowite wydatki kwalifikowalne: 5 990 000,00 PLN

Wartość dofinansowania z Funduszu Spójności: 4 260 687,00 PLN

Okres realizacji: 2018 - 2020

Planowany zakres przedsięwzięcia obejmuje realizację 2 ww. zadań inwestycyjnych, tj.:

Zadanie 1 - Przebudowa istniejącej magistrali napowietrznej DN 350 na magistralę w technologii rur preizolowanych DN 200 ułożoną w gruncie o długości 2 080 mb. W zakresie przebudowy napowietrznej sieci przesyłowej zadanie realizowane będzie we Włoszczowie od wyprowadzenia magistrali z Ciepłowni Stolbud wzdłuż ul. Jędrzejowskiej, a następnie wzdłuż ul. Wiśniowej.

Zadanie 2 - Likwidacja istniejących grupowych węzłów cieplnych oraz wymiana osiedlowych sieci niskoparametrowych wykonanych w technologii kanałowej na sieci wysokoparametrowe realizowane w technologii rur preizolowanych z systemem sygnalizacji stanów awaryjnych.

Zakres robót dla Zadania 2 obejmuje likwidację 3 węzłów grupowych w celu stworzenia możliwości instalacji 44 węzłów indywidualnych (zakup i zabudowa węzłów indywidualnych w poszczególnych budynkach zrealizowana zostanie przez odbiorców ciepła i nie wchodzi w zakres rzeczowy niniejszego Zadania). Długość sieci niskoparametrowych przewidzianych do modernizacji w ramach zadania wynosi 1 524,50 mb. Średnice istniejących sieci NP objętych zadaniem wynoszą od DN 40 do DN 150. Średnice nowo budowanych sieci preizolowanych wyniosą od DN 32 do DN 125.

Likwidacja GWC oraz wymiana sieci niskoparametrowych na wysokoparametrowe realizowane będą w poszczególnych obiektach zlokalizowanych we Włoszczowie na terenie osiedli Brożka i Broniewskiego. W zakresie likwidacji węzłów grupowych Projekt obejmuje 3 następujące lokalizacje: os. Brożka 3, os. Brożka 16 oraz os. Broniewskiego 4.

Przedsięwzięcie polegające na modernizacji sieci ciepłowniczej, zakłada wykorzystanie technologii rur preizolowanych podziemnych z systemem alarmowym. Technologia ta, przewidziana do zastosowania w obu zadaniach, z punktu widzenia obecnego stanu wiedzy technicznej, stanowi rozwiązanie optymalne w celu uzyskania zamierzonych efektów, tj.:

a)      minimalizacji zużycia energii,

b)      optymalizacji pracy sieci ciepłowniczej,

c)      minimalizacji skutków oddziaływania na środowisko procesów energetycznych.

Jednocześnie dzięki zastosowanym technologiom, Projekt w znaczący sposób podniesie poziom bezpieczeństwa energetycznego zaopatrzenia w ciepło odbiorców z terenu Miasta Włoszczowy. Sieci ciepłownicze wykonane z rur preizolowanych charakteryzują się znacznie mniejszą awaryjnością oraz mniejszymi stratami ciepła niż tradycyjne sieci kanałowe, co wpływa na zwiększenie pewności dostaw ciepła i obniżenie kosztów przesyłu.

System rur preizolowanych jest systemem zespolonym. Rura preizolowana składa się z:

a)      rury stalowej wewnętrznej,

b)      pianki izolacyjnej (np. pianka poliuretanowa bezfreonowa),

c)      rury osłonowej zewnętrznej (np. twardy polietylen HDPE).

System rur preizolowanych posiada dodatkowe zabezpieczenie w postaci elektronicznego systemu alarmowego, którego zadaniem jest wcześniejsze wykrywanie i dokładna lokalizacja wszelkich stanów przedawaryjnych mogących pojawić się podczas eksploatacji sieci ciepłowniczej. Przyczynia się to do obniżenia strat na przesyle, zwiększając tym samym niezawodność pracy sieci i komfort odbiorców ciepła.

Przebudowana magistrala napowietrzna będzie miała pomniejszoną średnicę z DN 350 do DN 200, natomiast pozostałe budowane sieci wysokoparametrowe będą miały średnice mniejsze o 1 dymensję w porównaniu do zewnętrznych instalacji odbiorczych, które obecnie są w użytkowaniu. Ma to na celu dostosowanie infrastruktury do rzeczywistego popytu na ciepło, a także zmniejszenie strat na przesyle.

Indywidualne węzły cieplne instalowane będą przez właścicieli poszczególnych budynków i obiektów, do których doprowadzona zostanie sieć wysokoparametrowa. Planuje się, że będą to węzły jednofunkcyjne (dla potrzeb c.o.), które będą miały możliwość rozbudowy o moduł dotyczący ciepłej wody użytkowej (c.w.u.). Stąd też realizacja Projektu przyczyni się do umożliwienia dodatkowej dostawy ciepła dla potrzeb c.w.u., co wpłynie na wzrost bezpieczeństwa mieszkańców ze względu na fakt, iż dotychczasowi odbiorcy są narażeni na zatrucia tlenkiem węgla spowodowane słabą wentylacja pomieszczeń. Poprawią się także zdolności regulacyjne systemu. Dodatkowo nowocześniejsze i dostosowane do zapotrzebowania pompy będą zużywały mniejsze ilości energii elektrycznej.

Realizowana w ramach Projektu przebudowa magistrali ciepłowniczej i likwidacja węzłów grupowych będą wykonywane na terenie Włoszczowy z wyłączeniem obszarów Natura 2000. Realizacja zadań inwestycyjnych objętych Projektem nie stwarza zagrożenia dla środowiska zarówno na etapie budowy jak i eksploatacji. Na etapie budowy mogą wystąpić uciążliwości związane z wykonywanymi pracami jak np. pylenie, emisja spalin z maszyn pracujących na terenie inwestycji, hałas ale będą to uciążliwości niewielkie i krótkotrwałe ograniczone do terenu inwestycji, które po zakończeniu prac ustaną.

W fazie eksploatacji Projekt będzie miał pozytywny wpływ na środowisko. Pozwoli na zwiększenie efektywności energetycznej na poziomie przesyłu oraz ograniczenie emisji CO2 i pozostałych zanieczyszczeń emitowanych w trakcie produkcji ciepła, w tym pyłu PM10 i PM 2,5, SO2, NOx i innych. 

Poniżej link do informacji o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych poprzez specjalny adres e-mail lub elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej:

https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/

Pliki do pobrania