Usuwanie azbestu w 2018 roku - drugi nabór

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
11 maja 2018

Burmistrz Gminy Włoszczowa ogłasza II nabór wniosków na dofinansowanie w 2018 r. demontażu, transportu i unieszkodliwiania bądź transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest, w terminie od 14 maja do 30 maja. Wnioski mogą składać osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, przedsiębiorcy, jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi, posiadające na terenie miasta i gminy Włoszczowa budynki mieszkalne lub gospodarcze pokryte wyrobami zawierającymi azbest. Potrzebne formularze znajdują się w dołączonych plikach.

Wnioski mogą składać osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, przedsiębiorcy, jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi, posiadające na terenie miasta i gminy Włoszczowa budynki mieszkalne lub gospodarcze pokryte wyrobami zawierającymi azbest.

 

  1. Dofinansowaniu podlegają w 100% koszty:

a)       demontażu, transportu i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych w postaci materiałów zawierających azbest, pochodzących z demontażu  materiałów budowlanych w postaci płyt azbestowo-cementowych płaskich i falistych,  stanowiących pokrycie dachowe budynków mieszkalnych i gospodarczych,

b)      transportu i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych w postaci materiałów zawierających azbest, pochodzących z demontażu  materiałów budowlanych w postaci płyt azbestowo-cementowych płaskich i falistych,  stanowiących pokrycie dachowe budynków mieszkalnych i gospodarczych.

  1. Z dofinansowania korzystać mogą osoby fizyczne będące właścicielami (współwłaścicielami, wieczystymi użytkownikami) budynków mieszkalnych i budynków gospodarczych wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, przedsiębiorcy, jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi, zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Włoszczowa.
    1. Pomoc dla podmiotów sektora produkcji rolnej na zadanie z zakresu usuwania azbestu z budynków służących działalności rolniczej udzielana będzie zgodnie z rozporządzeniem Komisji Unii Europejskiej nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L Nr 352.1 z 24 grudnia 2013r.) Pomoc dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą udzielana będzie zgodnie z rozporządzeniem Komisji Europejskiej nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.Urz. UE L Nr 352 z 24 grudnia 2013r.).

Podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (osoby prawne, przedsiębiorcy, wspólnoty mieszkaniowe, jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi) oraz podmioty sektora produkcji rolnej ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie
są zobowiązani do przedłożenia wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy:

1) wszystkich zaświadczeń albo oświadczeń o wielkości pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jaką otrzymali w okresie trzech lat, tj. dwóch poprzedzających i w roku złożenia wniosku, bądź oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy,

2) wypełnionego formularza stanowiącego załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010r. Nr 121, poz. 810) lub wypełnionego formularzastanowiącego załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. z 2010 r., Nr 53, poz. 311, z 2013 r. poz. 276 i z 2014 r. poz. 1543).

Wniosek (wniosek wraz z pozostałymi dokumentami w załączeniu) należy składać w pokoju nr 36, na II piętrze w Urzędzie Gminy Włoszczowa, ul. Partyzantów 14, 29-100 Włoszczowa.

Wnioski o dofinansowanie będą realizowane według kolejności ich składania do czasu wyczerpania środków finansowych z dotacji budżetu powiatu i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na realizację „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Włoszczowa na lata 2017 -2032”.

UWAGA!
Dofinansowanie nie pokrywa kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych oraz kosztów uzgodnień i dokumentacji technicznej.

 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie