Trzydziesta trzecia sesja Rady Miejskiej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
12 lutego 2018

Odbędzie się  22 lutego, o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Nr 45 Urzędu Gminy Włoszczowa.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji, stwierdzenie  prawomocności obrad, powołanie sekretarza obrad.
  2. Zatwierdzenie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu  XXXII sesji  Rady Miejskiej we Włoszczowie.
  4. Informacja Burmistrza Gminy z realizacji uchwał z  XXXII  sesji  Rady Miejskiej.
  5. Wnioski i interpelacje radnych.
  6. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach:

1)        przyjęcia planów pracy Rady Miejskiej we Włoszczowie oraz poszczególnych stałych Komisji Rady  i planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2018 rok,

2)        ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne inne niż Gmina Włoszczowa lub osoby fizyczne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich poboru i wykorzystania,

3)        zmieniająca uchwałę Nr XXXI/273/17 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiazywania Problemów Społecznych Gminy Włoszczowa na lata 2018-2022,

4)        zmieniająca uchwałę Nr XXV/243/17 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych,

5)       zmieniająca uchwałę Nr XIII/127/16 Rady Miejskiej we Włoszczowie  z dnia 15 lutego 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej,

6)       przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt z terenu Gminy Włoszczowa na 2018 rok,

7)        zmian w „Programie współpracy Gminy Włoszczowa  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2018 rok”,

8)        zmieniająca uchwałę Nr XXX/263/17 z dnia 10 listopada 2017r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów we Włoszczowie oraz nadania jej statutu,

9)       uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Włoszczowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. na lata 2018-2021,

10)     zmian w budżecie Gminy Włoszczowa na 2018 rok.

7.Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.

8. Sprawy różne.

9. Zamknięcie obrad.         

 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie