„Budowa Przedszkola Gminnego z Oddziałem Integracyjnym we Włoszczowie”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
19 lipca 2017

16 listopada 2017 r. Burmistrz Gminy Włoszczowa podpisał umowę z Zarządem Województwa Świętokrzyskiego o dofinansowanie Projektu p.n.: „Budowa Przedszkola Gminnego z Oddziałem Integracyjnym we Włoszczowie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 7.4 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej” Osi 7 „Sprawne usługi publiczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

 

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020

Całkowita wartość projektu: 7 995 115,05 PLN

Całkowite wydatki kwalifikowalne: 7 816 254,06  PLN

Całkowite wydatki niekwalifikowalne: 178 860,99 PLN

Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 2 500 000,00 PLN 

Okres realizacji: 2017 - 2018

Nowe przedszkole zapewni miejsca opieki dla 170 dzieci. W placówce mieścić się będzie 7 sal dydaktycznych, w tym 1 dla oddziału integracyjnego z możliwością adaptacji dla 20 dzieci. Nowy budynek przedszkola przyczyni się do podniesienia komfortu dzieci oraz podniesienia jakości świadczonych usług wychowania przedszkolnego.

Celem głównym Projektu jest poprawa warunków rozwoju dzieci poprzez inwestycję w rozwój infrastruktury przedszkolnej. 

Realizacja Projektu będzie niosła za sobą szereg korzyści społeczno-gospodarczych, które można przedstawić jako cele pośrednie projektu, do których należą: 

–        poprawa bezpieczeństwa dzieci w wieku przedszkolnym; 

–        wzrost liczby miejsc opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym; 

–        poprawa estetyki przestrzeni publicznej (zagospodarowanie terenów obecnie nie użytkowanych); 

–        dostosowanie oferty edukacyjnej do zmieniających się potrzeb dzieci; 

–        zapobieganie patologiom społecznym; 

–        dbałość o wszechstronny rozwój dzieci, w tym dzieci o specjalnych potrzebach wychowawczych i edukacyjnych; 

–        propagowanie zdrowego stylu życia; 

–        zwiększenie odsetka dzieci korzystających z edukacji przedszkolnej; 

–        doskonalenie programów kształcenia na różnych szczeblach edukacji.