Skarbnik

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
30 kwietnia 2015

Dariusz Górski

Dariusz Górski

SKARBNIK GMINY WŁOSZCZOWA
pok. 11,  I piętro,

tel: (41) 394 23 55 w.122


Do zadań Skarbnika należy:

 • Pełnienie funkcji Głównego Księgowego budżetu gminy,
 • Nadzorowanie prowadzenia rachunkowości i obsługi księgowej budżetu gminy oraz sprawozdawczości budżetowej,
 • Przygotowywanie projektu budżetu gminy,
 • Nadzorowanie i kontrola realizacji budżetu, polegająca na wstępnej kontroli legalności dokumentów oraz bieżącej i następnej kontroli operacji gospodarczych, będących przedmiotem księgowań,
 • Kontrasygnowanie czynności prawnych powodujących powstanie zobowiązań pieniężnych,
 • Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
 • Przygotowywanie okresowych analiz, sprawozdań, ocen i bieżących informacji o sytuacji finansowej gminy,
 • Opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej wywołujących skutki finansowe dla gminy,
 • Pełnienie funkcji organu kontroli finansowej i obiegu dokumentów finansowych w zakresie kompletności i rzetelności sporządzanych dokumentów, dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
 • Nadzorowanie gospodarki mieniem urzędu i środkami budżetowymi przeznaczanymi na pokrycie kosztów jego funkcjonowania, na zakupy, wyposażenie, remonty czy inwestycje.
 • Wykonywanie innych zadań z upoważnienia lub na polecenie Burmistrza.